ශනිදා වසනා ප්‍රථිඵල

පසුගිය ශනිදා වසනා ප්‍රථිඵල  
2012-04-11 සහ 2012-04-18 යන දින සඳහා එකම ප්‍රතිඵල වලංගු වේ.

රත්තරන් වරම 2012-05-02 දින සිට වලංගු නොවන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.දවස දිනය දිනුම් වාරය නො 1 නො 2 නො 3 නො 4 බෝනස් අකුර රත්තරන් වරම
බදාදා  2014-04-23  2523  30  48  57  63  26 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-04-19  2522  13  30  43  65  12 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-04-12  2521  07  26  37  40  49 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-04-09  2520  35  42  47  51  21 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-04-05  2519  06  29  40  68  48 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-04-02  2518  05  16  18  43  29 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-03-29  2517  08  11  30  47  46 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-03-26  2516  05  20  53  57  50 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-03-22  2515  02  09  20  64  37 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-03-19  2514  04  06  07  09  05 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-03-15  2513  11  24  34  45  23 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-03-12  2512  08  25  40  53  63 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-03-08  2511  09  28  32  34  37 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-03-05  2510  08  15  25  57  63 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-03-01  2509  33  43  55  70  59 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-02-26  2508  21  38  40  58  43 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-02-22  2507  08  32  60  63  17 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-02-19  2506  59  65  66  70  46 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-02-15  2505  09  17  31  69  43 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-02-12  2504  30  32  36  42  39 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-02-08  2503  04  18  43  55  42 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-02-05  2502  29  37  65  66  49 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-02-01  2501  09  50  51  63  13 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-01-29  2500  31  51  65  68  04 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-01-25  2499  01  12  16  70  49 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-01-22  2498  23  29  48  58  08 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-01-18  2497  01  07  65  67  02 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-01-15  2496  45  49  67  70  65 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-01-11  2495  12  29  50  62  31 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-01-08  2494  11  21  29  66  25 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-01-04  2493  09  28  30  38  21 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-01-01  2492  34  42  43  51  45 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2013-12-28  2491  19  36  42  68  64 
වලංගු නැත
බදාදා  2013-12-25  2490  06  10  21  61  12 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2013-12-21  2489  01  15  20  59  57 
වලංගු නැත
බදාදා  2013-12-18  2488  22  24  54  59  53 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2013-12-14  2487  20  30  41  62  06 
වලංගු නැත
බදාදා  2013-12-11  2486  13  21  57  63  16 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2013-12-07  2485  17  18  26  61  38 
වලංගු නැත
බදාදා  2013-12-04  2484  01  19  35  46  53 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2013-11-30  2483  06  24  30  63  13 
වලංගු නැත
බදාදා  2013-11-27  2482  04  42  66  70  11 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2013-11-23  2481  07  10  18  45  33 
වලංගු නැත
බදාදා  2013-11-20  2480  05  35  51  52  50 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2013-11-16  2479  26  37  40  51  65 
වලංගු නැත
බදාදා  2013-11-13  2478  27  31  57  61  40 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2013-11-09  2477  13  18  62  68  66 
වලංගු නැත
බදාදා  2013-11-06  2476  20  55  58  66  05 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2013-11-02  2475  14  20  21  40  68 
වලංගු නැත
බදාදා  2013-10-30  2474  13  16  42  67  25 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2013-10-26  2473  10  15  41  56  18 
වලංගු නැත

51 Records Total