ශනිදා වසනා ප්‍රථිඵල

පසුගිය ශනිදා වසනා ප්‍රථිඵල  
2012-04-11 සහ 2012-04-18 යන දින සඳහා එකම ප්‍රතිඵල වලංගු වේ.

රත්තරන් වරම 2012-05-02 දින සිට වලංගු නොවන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.දවස දිනය දිනුම් වාරය නො 1 නො 2 නො 3 නො 4 බෝනස් අකුර
සෙනසුරාදා  2016-02-13  2738  01  43  45  60  50 
බදාදා  2016-02-10  2737  03  30  39  41  48 
Monday  2016-02-08  2736  20  29  37  52  57 
සෙනසුරාදා  2016-02-06  2735  13  43  53  56  24 
බදාදා  2016-02-03  2734  01  30  31  44  11 
Monday  2016-02-01  2733  06  22  41  65  50 
සෙනසුරාදා  2016-01-30  2732  12  32  42  70  17 
බදාදා  2016-01-27  2731  13  14  17  51  62 
Monday  2016-01-25  2730  44  66  67  69  52 
සෙනසුරාදා  2016-01-23  2729  02  07  11  43  27 
බදාදා  2016-01-20  2728  25  42  61  69  39 
Monday  2016-01-18  2727  07  15  19  56  40 
සෙනසුරාදා  2016-01-16  2726  04  05  39  67  36 
බදාදා  2016-01-13  2725  10  12  29  70  30 
Monday  2016-01-11  2724  07  10  56  63  32 
සෙනසුරාදා  2016-01-09  2723  13  24  35  36  57 
බදාදා  2016-01-06  2722  02  15  16  34  25 
Monday  2016-01-04  2721  03  15  54  59  61 
සෙනසුරාදා  2016-01-02  2720  35  38  53  66  07 
බදාදා  2015-12-30  2719  07  26  33  47  51 
Monday  2015-12-28  2718  12  13  25  29  17 
සෙනසුරාදා  2015-12-26  2717  11  34  49  60  36 
බදාදා  2015-12-23  2716  18  38  40  60  36 
Monday  2015-12-21  2715  01  45  50  52  34 
සෙනසුරාදා  2015-12-19  2714  18  49  51  63  23 
බදාදා  2015-12-16  2713  03  44  60  62  01 
Monday  2015-12-14  2712  05  21  26  38  45 
සෙනසුරාදා  2015-12-12  2711  07  13  25  57  70 
බදාදා  2015-12-09  2710  25  32  36  70  21 
Monday  2015-12-07  2709  10  61  63  64  67 
සෙනසුරාදා  2015-12-05  2708  23  32  34  47  51 
බදාදා  2015-12-02  2707  41  49  54  63  11 
Monday  2015-11-30  2706  08  51  53  57  48 
සෙනසුරාදා  2015-11-28  2705  47  54  60  63  04 
බදාදා  2015-11-25  2704  11  39  44  62  03 
Monday  2015-11-23  2703  02  24  37  58  29 
සෙනසුරාදා  2015-11-21  2702  07  59  67  68  10 
බදාදා  2015-11-18  2701  15  20  28  60  27 
Monday  2015-11-16  2700  23  31  33  69  65 
සෙනසුරාදා  2015-11-14  2699  13  23  25  52  53 
බදාදා  2015-11-11  2698  02  09  14  20  01 
Monday  2015-11-09  2697  08  38  47  64  24 
සෙනසුරාදා  2015-11-07  2696  15  59  65  70  50 
බදාදා  2015-11-04  2695  02  12  28  60  50 
Monday  2015-11-02  2694  06  39  44  52  20 
සෙනසුරාදා  2015-10-31  2693  25  34  35  52  37 
බදාදා  2015-10-28  2692  02  53  58  70  56 
Monday  2015-10-26  2691  13  31  40  61  35 
සෙනසුරාදා  2015-10-24  2690  02  23  27  61  37 
බදාදා  2015-10-21  2689  01  25  38  39  49 
Monday  2015-10-19  2688  05  23  32  54  65 
සෙනසුරාදා  2015-10-17  2687  05  26  49  54  09 
බදාදා  2015-10-14  2686  09  22  41  44  23 
Monday  2015-10-12  2685  01  40  43  67  59 
සෙනසුරාදා  2015-10-10  2684  03  14  16  68  12 
බදාදා  2015-10-07  2683  35  59  60  67  47 
Monday  2015-10-05  2682  03  07  09  43  69 
සෙනසුරාදා  2015-10-03  2681  05  25  46  66  12 
බදාදා  2015-09-30  2680  15  20  59  63  53 
Monday  2015-09-28  2679  03  46  51  70  64 
සෙනසුරාදා  2015-09-26  2678  03  16  30  32  40 
බදාදා  2015-09-23  2677  20  26  38  51  31 
Monday  2015-09-21  2676  17  29  33  41  01 
සෙනසුරාදා  2015-09-19  2675  06  12  20  25  70 
බදාදා  2015-09-16  2674  03  39  54  69  09 
Monday  2015-09-14  2673  05  08  16  29  23 
සෙනසුරාදා  2015-09-12  2672  44  52  56  64  03 
බදාදා  2015-09-09  2671  08  16  55  70  30 
Monday  2015-09-07  2670  19  26  54  58  37 
සෙනසුරාදා  2015-09-05  2669  35  44  50  64  04 
බදාදා  2015-09-02  2668  27  49  57  69  44 
Monday  2015-08-31  2667  19  49  56  63  07 
සෙනසුරාදා  2015-08-29  2666  15  49  57  66  27 
බදාදා  2015-08-26  2665  15  23  29  37  64 
Monday  2015-08-24  2664  07  33  43  50  69 
සෙනසුරාදා  2015-08-22  2663  24  35  37  45  07 
බදාදා  2015-08-19  2662  27  50  53  65  26 
Monday  2015-08-17  2661  19  21  40  54  65 
සෙනසුරාදා  2015-08-15  2660  02  14  46  48  12 

79 Records Total