ශනිදා වසනා ප්‍රථිඵල

පසුගිය ශනිදා වසනා ප්‍රථිඵල  
2012-04-11 සහ 2012-04-18 යන දින සඳහා එකම ප්‍රතිඵල වලංගු වේ.

රත්තරන් වරම 2012-05-02 දින සිට වලංගු නොවන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.දවස දිනය දිනුම් වාරය නො 1 නො 2 නො 3 නො 4 බෝනස් අකුර
Monday  2015-11-30  2706  08  51  53  57  48 
සෙනසුරාදා  2015-11-28  2705  47  54  60  63  04 
බදාදා  2015-11-25  2704  11  39  44  62  03 
Monday  2015-11-23  2703  02  24  37  58  29 
සෙනසුරාදා  2015-11-21  2702  07  59  67  68  10 
බදාදා  2015-11-18  2701  15  20  28  60  27 
Monday  2015-11-16  2700  23  31  33  69  65 
සෙනසුරාදා  2015-11-14  2699  13  23  25  52  53 
බදාදා  2015-11-11  2698  02  09  14  20  01 
Monday  2015-11-09  2697  08  38  47  64  24 
සෙනසුරාදා  2015-11-07  2696  15  59  65  70  50 
බදාදා  2015-11-04  2695  02  12  28  60  50 
Monday  2015-11-02  2694  06  39  44  52  20 
සෙනසුරාදා  2015-10-31  2693  25  34  35  52  37 
බදාදා  2015-10-28  2692  02  53  58  70  56 
Monday  2015-10-26  2691  13  31  40  61  35 
සෙනසුරාදා  2015-10-24  2690  02  23  27  61  37 
බදාදා  2015-10-21  2689  01  25  38  39  49 
Monday  2015-10-19  2688  05  23  32  54  65 
සෙනසුරාදා  2015-10-17  2687  05  26  49  54  09 
බදාදා  2015-10-14  2686  09  22  41  44  23 
Monday  2015-10-12  2685  01  40  43  67  59 
සෙනසුරාදා  2015-10-10  2684  03  14  16  68  12 
බදාදා  2015-10-07  2683  35  59  60  67  47 
Monday  2015-10-05  2682  03  07  09  43  69 
සෙනසුරාදා  2015-10-03  2681  05  25  46  66  12 
බදාදා  2015-09-30  2680  15  20  59  63  53 
Monday  2015-09-28  2679  03  46  51  70  64 
සෙනසුරාදා  2015-09-26  2678  03  16  30  32  40 
බදාදා  2015-09-23  2677  20  26  38  51  31 
Monday  2015-09-21  2676  17  29  33  41  01 
සෙනසුරාදා  2015-09-19  2675  06  12  20  25  70 
බදාදා  2015-09-16  2674  03  39  54  69  09 
Monday  2015-09-14  2673  05  08  16  29  23 
සෙනසුරාදා  2015-09-12  2672  44  52  56  64  03 
බදාදා  2015-09-09  2671  08  16  55  70  30 
Monday  2015-09-07  2670  19  26  54  58  37 
සෙනසුරාදා  2015-09-05  2669  35  44  50  64  04 
බදාදා  2015-09-02  2668  27  49  57  69  44 
Monday  2015-08-31  2667  19  49  56  63  07 
සෙනසුරාදා  2015-08-29  2666  15  49  57  66  27 
බදාදා  2015-08-26  2665  15  23  29  37  64 
Monday  2015-08-24  2664  07  33  43  50  69 
සෙනසුරාදා  2015-08-22  2663  24  35  37  45  07 
බදාදා  2015-08-19  2662  27  50  53  65  26 
Monday  2015-08-17  2661  19  21  40  54  65 
සෙනසුරාදා  2015-08-15  2660  02  14  46  48  12 
බදාදා  2015-08-12  2659  16  29  37  64  20 
Monday  2015-08-10  2658  44  45  53  67  14 
සෙනසුරාදා  2015-08-08  2657  06  22  31  66  18 
බදාදා  2015-08-05  2656  42  43  54  58  20 
Monday  2015-08-03  2655  09  19  29  70  65 
සෙනසුරාදා  2015-08-01  2654  09  24  52  67  51 
බදාදා  2015-07-29  2653  22  30  31  32  18 
සෙනසුරාදා  2015-07-25  2652  05  36  39  49  29 
බදාදා  2015-07-22  2651  06  10  16  57  41 
සෙනසුරාදා  2015-07-18  2650  34  37  56  60  05 
බදාදා  2015-07-15  2649  06  52  53  54  05 
සෙනසුරාදා  2015-07-11  2648  04  25  51  61  46 
බදාදා  2015-07-08  2647  22  23  52  59  19 
සෙනසුරාදා  2015-07-04  2646  15  30  55  68  16 
බදාදා  2015-07-01  2645  03  35  38  53  57 
සෙනසුරාදා  2015-06-27  2644  40  45  52  61  34 
බදාදා  2015-06-24  2643  01  32  46  57  24 
සෙනසුරාදා  2015-06-20  2642  14  40  43  50  22 
බදාදා  2015-06-17  2641  12  25  39  64  30 
සෙනසුරාදා  2015-06-13  2640  46  55  59  68  28 
බදාදා  2015-06-10  2639  03  07  25  56  38 
සෙනසුරාදා  2015-06-06  2638  32  34  39  55  23 
බදාදා  2015-06-03  2637  26  40  58  62  08 

70 Records Total