ශනිදා වසනා ප්‍රථිඵල

පසුගිය ශනිදා වසනා ප්‍රථිඵල  
2012-04-11 සහ 2012-04-18 යන දින සඳහා එකම ප්‍රතිඵල වලංගු වේ.

රත්තරන් වරම 2012-05-02 දින සිට වලංගු නොවන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.දවස දිනය දිනුම් වාරය නො 1 නො 2 නො 3 නො 4 බෝනස් අකුර රත්තරන් වරම
බදාදා  2014-12-17  2590  17  29  36  52  47 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-12-13  2589  03  25  29  51  34 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-12-10  2588  29  54  57  61  65 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-12-06  2587  11  16  18  53  41 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-12-03  2586  16  23  55  67  03 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-11-29  2585  13  39  40  60  30 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-11-26  2584  02  31  63  64  44 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-11-22  2583  15  22  23  48  02 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-11-19  2582  04  40  66  67  21 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-11-15  2581  02  37  50  64  32 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-11-12  2580  27  46  63  69  19 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-11-08  2579  32  35  47  57  15 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-11-05  2578  27  43  48  57  39 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-11-01  2577  17  19  24  25  11 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-10-29  2576  31  41  58  67  50 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-10-25  2575  04  11  19  59  47 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-10-22  2574  38  43  45  63  20 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-10-18  2573  59  64  68  70  57 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-10-15  2572  26  57  58  67  38 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-10-11  2571  03  21  30  45  60 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-10-08  2570  02  18  22  35  53 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-10-04  2569  07  27  47  54  44 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-10-01  2568  36  45  50  56  64 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-09-27  2567  03  17  18  42  37 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-09-24  2566  05  06  13  37  32 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-09-20  2565  01  22  52  70  48 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-09-17  2564  04  38  48  63  13 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-09-13  2563  13  24  38  57  19 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-09-10  2562  17  32  59  61  18 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-09-06  2561  07  21  61  65  52 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-09-03  2560  61  63  65  69  36 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-08-30  2559  04  44  57  63  66 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-08-27  2558  06  20  67  68  44 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-08-23  2557  06  35  42  65  12 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-08-20  2556  22  33  39  54  05 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-08-16  2555  14  36  41  67  52 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-08-13  2554  11  16  54  62  38 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-08-09  2553  08  37  58  69  49 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-08-06  2552  12  38  64  66  47 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-08-02  2551  24  37  39  57  68 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-07-30  2550  22  23  29  52  43 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-07-26  2549  08  11  54  62  42 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-07-23  2548  42  51  60  68  21 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-07-19  2547  22  23  24  34  62 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-07-16  2546  13  28  34  44  21 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-07-12  2545  12  40  47  56  30 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-07-09  2544  06  14  52  55  36 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-07-05  2543  03  19  38  40  35 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-07-02  2542  10  27  29  56  32 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-06-28  2541  21  53  68  69  15 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-06-25  2540  19  24  26  64  31 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-06-21  2539  02  35  56  58  24 
වලංගු නැත

52 Records Total