ශනිදා වසනා ප්‍රථිඵල

පසුගිය ශනිදා වසනා ප්‍රථිඵල  
2012-04-11 සහ 2012-04-18 යන දින සඳහා එකම ප්‍රතිඵල වලංගු වේ.

රත්තරන් වරම 2012-05-02 දින සිට වලංගු නොවන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.දවස දිනය දිනුම් වාරය නො 1 නො 2 නො 3 නො 4 බෝනස් අකුර රත්තරන් වරම
සෙනසුරාදා  2015-08-01  2654  09  24  52  67  51 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-07-29  2653  22  30  31  32  18 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-07-25  2652  05  36  39  49  29 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-07-22  2651  06  10  16  57  41 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-07-18  2650  34  37  56  60  05 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-07-15  2649  06  52  53  54  05 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-07-11  2648  04  25  51  61  46 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-07-08  2647  22  23  52  59  19 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-07-04  2646  15  30  55  68  16 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-07-01  2645  03  35  38  53  57 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-06-27  2644  40  45  52  61  34 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-06-24  2643  01  32  46  57  24 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-06-20  2642  14  40  43  50  22 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-06-17  2641  12  25  39  64  30 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-06-13  2640  46  55  59  68  28 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-06-10  2639  03  07  25  56  38 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-06-06  2638  32  34  39  55  23 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-06-03  2637  26  40  58  62  08 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-05-30  2636  06  19  51  55  25 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-05-27  2635  02  30  52  57  21 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-05-23  2634  09  15  21  58  33 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-05-20  2633  27  31  38  48  36 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-05-16  2632  17  24  35  48  34 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-05-13  2631  14  28  34  65  05 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-05-09  2630  03  23  39  64  14 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-05-06  2629  12  46  51  62  44 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-05-02  2628  26  29  46  58  36 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-04-29  2627  44  46  48  54  29 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-04-25  2626  19  41  62  68  47 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-04-22  2625  18  22  48  62  65 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-04-18  2624  10  38  47  69  43 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-04-11  2623  39  40  51  53  04 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-04-08  2622  22  33  39  66  03 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-04-04  2621  02  11  14  34  52 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-04-01  2620  10  41  46  68  18 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-03-28  2619  10  13  28  61  32 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-03-25  2618  15  27  30  59  01 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-03-21  2617  25  39  62  66  68 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-03-18  2616  45  46  54  63  56 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-03-14  2615  04  11  64  67  47 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-03-11  2614  02  04  22  27  01 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-03-07  2613  04  11  40  61  05 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-03-04  2612  08  40  43  53  05 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-02-28  2611  01  32  37  68  60 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-02-25  2610  09  21  23  27  59 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-02-21  2609  09  18  56  60  07 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-02-18  2608  47  48  55  59  43 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-02-14  2607  53  57  58  62  33 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-02-11  2606  27  54  60  69  52 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-02-07  2605  04  09  39  60  56 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-02-04  2604  08  47  55  62  28 
වලංගු නැත

51 Records Total