ශනිදා වසනා ප්‍රථිඵල

පසුගිය ශනිදා වසනා ප්‍රථිඵල  
2012-04-11 සහ 2012-04-18 යන දින සඳහා එකම ප්‍රතිඵල වලංගු වේ.

රත්තරන් වරම 2012-05-02 දින සිට වලංගු නොවන බව කරුණාවෙන් සළකන්න.දවස දිනය දිනුම් වාරය නො 1 නො 2 නො 3 නො 4 බෝනස් අකුර රත්තරන් වරම
සෙනසුරාදා  2015-04-25  2626  19  41  62  68  47 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-04-22  2625  18  22  48  62  65 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-04-18  2624  10  38  47  69  43 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-04-11  2623  39  40  51  53  04 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-04-08  2622  22  33  39  66  03 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-04-04  2621  02  11  14  34  52 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-04-01  2620  10  41  46  68  18 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-03-28  2619  10  13  28  61  32 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-03-25  2618  15  27  30  59  01 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-03-21  2617  25  39  62  66  68 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-03-18  2616  45  46  54  63  56 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-03-14  2615  04  11  64  67  47 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-03-11  2614  02  04  22  27  01 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-03-07  2613  04  11  40  61  05 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-03-04  2612  08  40  43  53  05 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-02-28  2611  01  32  37  68  60 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-02-25  2610  09  21  23  27  59 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-02-21  2609  09  18  56  60  07 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-02-18  2608  47  48  55  59  43 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-02-14  2607  53  57  58  62  33 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-02-11  2606  27  54  60  69  52 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-02-07  2605  04  09  39  60  56 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-02-04  2604  08  47  55  62  28 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-01-31  2603  37  50  65  69  09 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-01-28  2602  08  16  30  49  34 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-01-24  2601  07  23  36  67  55 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-01-21  2600  23  24  56  61  40 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-01-17  2599  10  28  45  62  54 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-01-14  2598  12  15  16  64  38 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-01-10  2597  07  08  14  18  43 
වලංගු නැත
බදාදා  2015-01-07  2596  13  35  49  69  14 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2015-01-03  2595  19  27  41  56  49 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-12-31  2594  36  47  58  60  25 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-12-27  2593  01  07  56  66  65 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-12-24  2592  37  43  49  52  48 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-12-20  2591  39  57  59  64  27 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-12-17  2590  17  29  36  52  47 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-12-13  2589  03  25  29  51  34 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-12-10  2588  29  54  57  61  65 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-12-06  2587  11  16  18  53  41 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-12-03  2586  16  23  55  67  03 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-11-29  2585  13  39  40  60  30 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-11-26  2584  02  31  63  64  44 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-11-22  2583  15  22  23  48  02 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-11-19  2582  04  40  66  67  21 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-11-15  2581  02  37  50  64  32 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-11-12  2580  27  46  63  69  19 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-11-08  2579  32  35  47  57  15 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-11-05  2578  27  43  48  57  39 
වලංගු නැත
සෙනසුරාදා  2014-11-01  2577  17  19  24  25  11 
වලංගු නැත
බදාදා  2014-10-29  2576  31  41  58  67  50 
වලංගු නැත

51 Records Total