සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • කෝටිපති ශනිදා
  Rs.114,033,938/-

 • නියත ජය
  Rs.22,329,972/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.65,317,140/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,000,000/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

ජයෝදා - 1546 | 2019-පෙබ-21 බ්‍රහස්පතින්දා

  ජයෝදා
 • 21
 • 27
 • 34
 • 58
 • L

Rs.26,750,924

සුපර් බෝල් - 928 | 2019-පෙබ-21 බ්‍රහස්පතින්දා

  සුපර් බෝල්
 • 29
 • 32
 • 36
 • 70
 • T

Rs.50,924,580

ලග්න වාසනාව - 2462 | 2019-පෙබ-21 බ්‍රහස්පතින්දා

  ලග්න වාසනාව
 • 10
 • 37
 • 47
 • 53
 • zodiac_sign

Rs.2,000,000

අද කෝටිපති - 533 | 2019-පෙබ-21 බ්‍රහස්පතින්දා

  අද කෝටිපති
 • 47
 • 59
 • 64
 • 75
 • C

Rs.65,317,140

සංවර්ධන වාසනාව - 223 | 2019-පෙබ-20 බදාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 22
 • 47
 • 52
 • 05
 • L

Rs.13,218,492

ශනිදා වාසනාව - 3151 | 2019-පෙබ-20 බදාදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 33
 • 55
 • 57
 • 72
 • 48
 • K

Rs.30,381,300

කෝටිපති ශනිදා - 409 | 2019-පෙබ-19 අඟහරුවාදා

  කෝටිපති ශනිදා
 • 17
 • 18
 • 68
 • 76
 • B

Rs.114,033,938

නියත ජය - 747 | 2019-පෙබ-19 අඟහරුවාදා

  නියත ජය
 • 08
 • 22
 • 36
 • 49
 • T

Rs.22,329,972

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න