அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • கோடிபதி சனிதா
  Rs.114,033,938/-

 • நியத்த ஜய
  Rs.22,329,972/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.65,317,140/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,000,000/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

ஜயோதா - 1546 | 2019-மாசி-21 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 21
 • 27
 • 34
 • 58
 • L

Rs.26,750,924

சுப்பர் போல் - 928 | 2019-மாசி-21 வியாழக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 29
 • 32
 • 36
 • 70
 • T

Rs.50,924,580

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2462 | 2019-மாசி-21 வியாழக்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 10
 • 37
 • 47
 • 53
 • zodiac_sign

Rs.2,000,000

அத கோடிபதி - 533 | 2019-மாசி-21 வியாழக்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • 47
 • 59
 • 64
 • 75
 • C

Rs.65,317,140

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 223 | 2019-மாசி-20 புதன்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 22
 • 47
 • 52
 • 05
 • L

Rs.13,218,492

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3151 | 2019-மாசி-20 புதன்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 33
 • 55
 • 57
 • 72
 • 48
 • K

Rs.30,381,300

கோடிபதி சனிதா - 409 | 2019-மாசி-19 செவ்வாய்க்கிழமை

  கோடிபதி சனிதா
 • 17
 • 18
 • 68
 • 76
 • B

Rs.114,033,938

நியத்த ஜய - 747 | 2019-மாசி-19 செவ்வாய்க்கிழமை

  நியத்த ஜய
 • 08
 • 22
 • 36
 • 49
 • T

Rs.22,329,972

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்