அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
  Rs.15,746,528/-

 • சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
  Rs.39,314,960/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.57,636,304/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.54,713,625/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அத கோடிபதி - 585 | 2019-சித்திரை-19 வெள்ளி

  அத கோடிபதி
 • 14
 • 17
 • 29
 • 42
 • Z

Rs.54,713,625

கோடிபதி சனிதா - 432 | 2019-சித்திரை-19 வெள்ளி

  கோடிபதி சனிதா
 • 20
 • 58
 • 64
 • 69
 • R

Rs.121,619,728

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2500 | 2019-சித்திரை-19 வெள்ளி

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 13
 • 24
 • 34
 • 46
 • zodiac_sign

Rs.3,249,298

நியத்த ஜய - 763 | 2019-சித்திரை-19 வெள்ளி

  நியத்த ஜய
 • 02
 • 18
 • 46
 • 52
 • L

Rs.24,941,548

ஜயோதா - 1561 | 2019-சித்திரை-18 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 04
 • 22
 • 42
 • 52
 • T

Rs.29,686,336

சுப்பர் போல் - 957 | 2019-சித்திரை-18 வியாழக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 22
 • 23
 • 64
 • 72
 • A

Rs.57,636,304

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 237 | 2019-சித்திரை-10 புதன்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 16
 • 44
 • 50
 • 08
 • A

Rs.15,746,528

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3172 | 2019-சித்திரை-10 புதன்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 40
 • 50
 • 54
 • 57
 • 24
 • E

Rs.39,314,960

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்