සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස අජිත් නාරගල මහතා පත්කෙරේ.

17-December-2021

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අභිනව සභාපතිවරයා ලෙස අජිත් න

ලග්න වාසනාවේ සුපිරි ජයග්‍රාහකයින් පස් දෙනෙක් සදහා චෙක්පත් පිරිනැමේ

09-December-2021

වසරේ වැඩිම සුපිරි ජයග්‍රාහකයින් පිරිසක් බිහි කරන ලග්න වාසනාවේ තවත් සුපිරි ජයග්‍රාහකයින් 05 දෙනෙක් සදහා චෙක්පත් ප