සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික් අලෙවි නියෝජිතයින්ට නවතම අලෙවි කුටි

05-October-2018

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ හදවත බදු අලෙවි නියෝජිත ජාලය වෙනුවෙන් සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මගින් කි‍්‍රයාත්මක කරන අලෙවි කුටි බෙදා දීමේ වැඩසටහනේ තවත් එක් අදියරක් අද දින (2018.01.05) ගම්පහ ප‍්‍රදේශයේදී කි‍්‍රයාවට නැංවුණි.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සමග අත්වැල් බැද සිටින ගම්පහ දිස්ත‍්‍රික්කයේ අලෙවි නියෝජිත මහත්ම මහත්මීන් සදහා නව අලෙවි කුටි 79ක් බෙදා දීම ගම්පහ මහ නගර සභා ක‍්‍රීඩාපිටියේදී අද දින සිදුවිය.

රුපියල් 43,000/- ක් වටිනා ලොතරැයි අලෙවි කුටියක් සදහා අදාළ වටිනාකමින් 50%ක් අය කර ගනිමින් මෙම අලෙවි කුටි බෙදා දීමේ සත්කාරය සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය මගින් දියත් කරනු ලබයි. මෙම අවස්ථාව සදහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති එස්.ඒ.පී සූරියප්පෙරුම මහතා, සාමාන්‍යාධිකාරී අනුර ජයරත්න මහතා සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (විකුණුම්) සුනිල් ජයරත්න මහතා සහ අලෙවි නිළධාරී මලින්ද බලගල්ල මහතා ඇතුළු කාර්ය මණ්ඩලය සහභාගී විය.


විශේෂාංග ලිපි