அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

“DLB யின் பராமரிப்பு” வைத்திய முகாம் தொடரின் எட்டாவது வைத்திய முகாம் நுவரெலியாவில்.

14-November-2019

அபிவிருத்தி  லொத்தர் சபையின்  “DLB யின் பராமரிப்பு” எனும் கருப்பொருளின்  கீழ் விற்பனை முகவர்கள் மற்றும் விற்பனை உதவியாளர்களின் நலன்களை கருத்திற் கொண்டு நடாத்தப்படும் வைத்திய முகாம் தொடரின் எட்டாவது வைத்திய  முகாம் நுவரெலியா மாவட்டத்தில் 2019.11.10 ஆந் திகதியன்று நடைபெற்றது.

இவ் வைத்திய முகாமிற்கு நுவரெலியா மாவட்டத்தின் விற்பனை முகவர்கள் மற்றும் விற்பனை உதவியாளர்கள் நாநூறுக்கும் (400) மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டார்கள். அத்தோடு அந் நிகழ்வில் வைத்திய பரிோதனை மற்றும் வைத்திய ஆலோசனைகளுடன்  மருந்துகளும் வழங்கி வைக்கப்பட்டது. அதன் மற்றொரு நிகழ்வாக கண் பரிசோதனைகளும் குறைபாடுடையவர்களுக்கு மூக்குக் கண்ணாடிகளும் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

இந் நிகழ்வுக்கு அபிவிருத்தி லொத்தர் சபைத் தலைவர் சேன சூரியப்பெரும அவர்கள், நுவரெலியா வலய முகாமையாளர் உபாலி சமன்குமார அவர்கள் மற்றும் கொழும்பு மாவட்ட வலய முகாமையாளர் சிந்தக ஐலப்பெரும  ஆகியோர் உள்ளிட்டவர்கள் கலந்து கொண்டார்கள்.சிறப்புச் செய்தி