அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

முடிவு

அத கோடிபதி

எண் வரைய - 792 | 2019-கார்த்திகை-14 வியாழக்கிழமை

 • 12
 • 20
 • 49
 • 52
 • W

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 3261 | 2019-கார்த்திகை-13 புதன்கிழமை

 • 20
 • 53
 • 68
 • 73
 • L

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

நியத்த ஜய

எண் வரைய - 792 | 2019-ஆடி-30 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 25
 • 28
 • 34
 • 58
 • Y

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 2678 | 2019-கார்த்திகை-14 வியாழக்கிழமை

 • 03
 • 08
 • 31
 • 52

சுப்பர் போல்

எண் வரைய - 1075 | 2019-கார்த்திகை-14 வியாழக்கிழமை

 • 08
 • 24
 • 47
 • 76
 • D

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

கோடிபதி சனிதா

எண் வரைய - 475 | 2019-ஆடி-30 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 17
 • 22
 • 41
 • 44
 • R

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

கோடிபதி சனிதா

எண் வரைய - 520 | 2019-கார்த்திகை-12 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 32
 • 62
 • 66
 • 76
 • D

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 296 | 2019-கார்த்திகை-13 புதன்கிழமை

 • 32
 • 35
 • 53
 • 06
 • K

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

ஜயோதா

எண் வரைய - 1621 | 2019-கார்த்திகை-14 வியாழக்கிழமை

 • 35
 • 38
 • 58
 • 62
 • J

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய