அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

முடிவு

அத கோடிபதி

எண் வரைய - 2247 | 2024-சித்திரை-11 வியாழக்கிழமை

 • B
 • 29
 • 44
 • 48
 • 63

சனிதா

எண் வரைய - 4582 | 2024-சித்திரை-11 வியாழக்கிழமை

 • N
 • 10
 • 26
 • 40
 • 69

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 4133 | 2024-சித்திரை-11 வியாழக்கிழமை

 • 02
 • 16
 • 26
 • 42

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முதலாவது ராசி அடையாளம்

முடிவுகள்

இரண்டாவது ராசி அடையாளம்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

சுபிரி தன சம்பத

எண் வரைய - 155 | 2024-சித்திரை-11 வியாழக்கிழமை

 • Y
 • 1
 • 4
 • 9
 • 1
 • 0
 • 3

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

சுப்பர் போல்

எண் வரைய - 2421 | 2024-சித்திரை-11 வியாழக்கிழமை

 • U
 • 41
 • 45
 • 49
 • 63

கப்ருக

எண் வரைய - 1597 | 2024-சித்திரை-11 வியாழக்கிழமை

 • B
 • 17
 • 18
 • 40
 • 71
 • 27

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 643 | 2023-கார்த்திகை-04 சனிக்கிழமை

 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முதலாவது ராசி அடையாளம்

முடிவுகள்

இரண்டாவது ராசி அடையாளம்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

ஜயோதா

எண் வரைய - 2016 | 2024-சித்திரை-10 புதன்கிழமை

 • X
 • 03
 • 19
 • 21
 • 34

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

சசிரி

எண் வரைய - 465 | 2024-சித்திரை-09 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 13
 • 20
 • 29

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய