அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

முடிவு

அத கோடிபதி

எண் வரைய - 2053 | 2023-புரட்டாசி-30 சனிக்கிழமை

 • Y
 • 39
 • 47
 • 52
 • 57

சனிதா

எண் வரைய - 4388 | 2023-புரட்டாசி-30 சனிக்கிழமை

 • N
 • 24
 • 38
 • 39
 • 65

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 3939 | 2023-புரட்டாசி-30 சனிக்கிழமை

 • 06
 • 43
 • 50
 • 57

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முதலாவது ராசி அடையாளம்

முடிவுகள்

இரண்டாவது ராசி அடையாளம்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

சுப்பர் போல்

எண் வரைய - 2227 | 2023-புரட்டாசி-30 சனிக்கிழமை

 • C
 • 29
 • 37
 • 62
 • 66

கப்ருக

எண் வரைய - 1403 | 2023-புரட்டாசி-30 சனிக்கிழமை

 • X
 • 22
 • 30
 • 34
 • 49
 • 25

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 633 | 2023-புரட்டாசி-30 சனிக்கிழமை

 • X
 • 23
 • 42
 • 57
 • 08

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முதலாவது ராசி அடையாளம்

முடிவுகள்

இரண்டாவது ராசி அடையாளம்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

ஜயோதா

எண் வரைய - 1960 | 2023-புரட்டாசி-27 புதன்கிழமை

 • E
 • 10
 • 18
 • 30
 • 61

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

சசிரி

எண் வரைய - 382 | 2023-புரட்டாசி-29 வெள்ளி

 • 08
 • 27
 • 33

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

வலம்புரி

எண் வரைய - 5 | 2023-ஆடி-21 வெள்ளி

 • H
 • 05
 • 31
 • 52

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முதலாவது ராசி அடையாளம்

முடிவுகள்

இரண்டாவது ராசி அடையாளம்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

லக்கீ ப்ரீடம்

எண் வரைய - 1 | 2023-மாசி-10 வெள்ளி

 • T
 • 02
 • 35
 • 52

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய