அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

முடிவு

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 4219 | 2024-ஆடி-13 சனிக்கிழமை

 • 04
 • 18
 • 21
 • 46

சுபிரி தன சம்பத

எண் வரைய - 241 | 2024-ஆடி-13 சனிக்கிழமை

 • E
 • 6
 • 3
 • 6
 • 3
 • 6
 • 0

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

கப்ருக

எண் வரைய - 1683 | 2024-ஆடி-13 சனிக்கிழமை

 • W
 • 31
 • 34
 • 53
 • 58
 • 14

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 643 | 2023-கார்த்திகை-04 சனிக்கிழமை

 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முதலாவது ராசி அடையாளம்

முடிவுகள்

இரண்டாவது ராசி அடையாளம்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

ஜயோதா

எண் வரைய - 2041 | 2024-ஆடி-10 புதன்கிழமை

 • J
 • 02
 • 07
 • 50
 • 59

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய

சசிரி

எண் வரைய - 501 | 2024-ஆடி-12 வெள்ளி

 • 11
 • 16
 • 49

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

இரண்டாம் வரம்

வரைய