அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

கேள்விப் பத்திரம் கோரப்பட்டதா

.

Obtaining Courier Service for the Distribution of Lottery Ticket Parcels

கடைசி நாள் - 2024-03-01

Designing, Developing, Printing, and Supplying of Draw Lottery Tickets for the Period of one year (Lagna Wasanawa, Kapruka, Sasiri, Jayoda, Ada Kotipathy, Super Ball & Shanida)

கடைசி நாள் - 2024-03-11

Bids for Office Lunch Providers 2024

கடைசி நாள் - 2024-02-22