அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

கேள்விப் பத்திரம் கோரப்பட்டதா

.

Supplying, Installation & Commissioning of Precision Type Floor Standing AC Units 02 No for Server Room

கடைசி நாள் - 2022-09-29

Supplying, Installation and Commissioning of 20 kVA UPS System

கடைசி நாள் - 2022-09-30