அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

கேள்விப் பத்திரம் கோரப்பட்டதா

.

.

கடைசி நாள் - 2020-07-22

Bidding Document - Ada Kotipathi Lottery Tickets

கடைசி நாள் - 2020-08-04

Bidding Document - Development Fortune Lottery Tickets

கடைசி நாள் - 2020-08-04

Bidding Document - Jayoda Lottery Tickets

கடைசி நாள் - 2020-08-04

Bidding Document - Kotipathi Kapruka Lottery Tickets

கடைசி நாள் - 2020-08-04

Bidding Document - Lagna Wasana Lottery Tickets

கடைசி நாள் - 2020-08-04

Bidding Document - Saturday Fortune Lottery Tickets

கடைசி நாள் - 2020-08-04

Bidding Document - Super Ball Lottery Tickets

கடைசி நாள் - 2020-08-04

INVITATION TO BIDS FOR OBTAINING SERVICES OF CREATIVE ADVERTISING AND LOTTERY DRAW OPERATIONS FOR ADA KOTIPATHY LOTTERY - 2020/ 2021

கடைசி நாள் - 2020-08-04

INVITATION TO BIDS FOR OBTAINING SERVICES OF CREATIVE ADVERTISING AND LOTTERY DRAW OPERATIONS FOR DEVELOPMENT FORTUNE LOTTERY - 2020/ 2021

கடைசி நாள் - 2020-08-04

INVITATION TO BIDS FOR OBTAINING SERVICES OF CREATIVE ADVERTISING AND LOTTERY DRAW OPERATIONS FOR JAYODA LOTTERY - 2020/ 2021

கடைசி நாள் - 2020-08-04

INVITATION TO BIDS FOR OBTAINING SERVICES OF CREATIVE ADVERTISING AND LOTTERY DRAW OPERATIONS FOR KOTIPATHI KAPRUKA LOTTERY - 2020/ 2021

கடைசி நாள் - 2020-08-04

INVITATION TO BIDS FOR OBTAINING SERVICES OF CREATIVE ADVERTISING AND LOTTERY DRAW OPERATIONS FOR LAGNA WASANAWA LOTTERY - 2020/ 2021

கடைசி நாள் - 2020-08-04

INVITATION TO BIDS FOR OBTAINING SERVICES OF CREATIVE ADVERTISING AND LOTTERY DRAW OPERATIONS FOR SUPER BALL LOTTERY - 2020/ 2021

கடைசி நாள் - 2020-08-04

INVITATION TO BIDS FOR OBTAINING SERVICES OF CREATIVE ADVERTISING AND LOTTERY DRAW OPERATIONS FOR SATURDAY FORTUNE LOTTERY - 2020/ 2021

கடைசி நாள் - 2020-08-04

INVITATION TO BIDS FOR OBTAINING SERVICES OF CREATIVE ADVERTISING AND LOTTERY DRAW OPERATIONS FOR NEW LOTTERY TICKETS - 2020/ 2021

கடைசி நாள் - 2020-08-04

INVITATION TO BIDS FOR OBTAINING SERVICES OF INSTANT LOTTERY ADVERTISING 2020 / 2021

கடைசி நாள் - 2020-08-04

INVITATION TO BIDS FOR OBTAINING SERVICES OF CORPORATE ADVERTISING 2020 / 2021

கடைசி நாள் - 2020-08-04

INVITATION TO BIDS FOR OBTAINING SERVICES OF DIGITAL LOTTERY BRAND HANDLING, ADVERTISING, AND PROMOTION 2020/ 2021

கடைசி நாள் - 2020-08-04

INVITATION TO BIDS FOR OBTAINING SERVICES OF HANDLING OUTDOOR PROMOTION & ADVERTISING, ACTIVATIONS AND EVENTS 2020/ 2021

கடைசி நாள் - 2020-08-04

SUPPLYING, INSTALLATION, COMMISSIONING OF ENTERPRISE FIREWALL SOLUTION

கடைசி நாள் - 2020-03-23

Pre bid meeting will be held at 2.30 p.m on 11.03.2020 at Development Lotteries Board, 356. Dr. Colvin R. De Silva Mawatha, Colombo 02.

Bids will be closed at 02.30 p.m on 23.03.2020 and bids will be opened soon after closing time in the presence of bidder’s representatives.