அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

கேள்விப் பத்திரம் கோரப்பட்டதா

.

Registration of Suppliers / Contractors for 2022

கடைசி நாள் - 2021-12-20

Invitation of Quotations for Purchasing K95 Face Masks

கடைசி நாள் - 2020-10-22

Aluminum Partition & Renovation Work At Existing Building of Development Lotteries Board

கடைசி நாள் - 2021-11-08

Invitation of Quotations for Purchasing of KN95 Face Masks – 100 000 nos

கடைசி நாள் - 2021-11-12