அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

நிறுவனக் கட்டமைப்பு மற்றும் மேலாண்மை சுயவிவரங்கள்

Board of Directors

திரு.அனூஷ பெல்பிட
தலைவர்/பிரதம நிறைவேற்றுநர்
திருமதி.கே.ஏ.எச்.சீ.புபுதுசிறி
பணிப்பாளர் வெளிநாட்டு வளங்கள் திணைக்களம்
Mr.Ravindra J Wimalaweera
Chief Financial Officer Presidential Secretariat
Mrs Janet Jayawardena
Attorney at Law
திருமதி.பத்ராணி ஜயவர்தன
செயலாளர், வர்த்தக அமைச்சு

Team of Management

திரு.அனுர ஜயரத்ன
பொது முகாமையாளர்
செல்வி. விஜிதா சோமரத்ன
பதில் பிரதி பொதுமுகாமையாளர்(நிதி)
திரு.சானக தொடன்கொடகே
உதவி பொதுமுகாமையாளர் (சந்தைபடுத்தல்)
திரு.சுனில் ஜயரத்ன
உதவி பொதுமுகாமையாளர்(விற்பனை)
திரு.கசுன் ஜயசூரிய
உதவி பொதுமுகாமையாளர்(நிதி)
திரு.நிஷான் பிரியந்த பெரேரா
உதவி பொதுமுகாமையாளர்(நிதி)
திரு.கபில புலத்சிங்கள
உதவி பொதுமுகாமையாளர் (சந்தைபடுத்தல்)
திருமதி.அசங்கா எஸ்.குணசிங்க
உதவி பொதுமுகாமையாளர் (சந்தைபடுத்தல்)
வசந்த
அக தணிக்கையாளர்
திரு . மதுர ஹர்ஷண
உதவிப் பொது முகாமையாளர் (தகவல் தொழில்நுட்ப)
திரு.பிரசாத் ரணசிங்ஹ
உதவி பொது முகாமையாளர் (மனிதவள மற்றும் நிர்வாக)
.