සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

සංවිධාන ව්යුහය සහ කළමනාකරණය පැතිකඩ

Board of Directors

එස්. ඒ. පී. සූරියප්පෙරුම මහතා
සභාපති / ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී
H. R. විමලසිරි මහතා.
ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂක
D.N. නානායක්කාර මහතා
ජනාධිපති අතිරේක ලේඛම් සහ ජානාධිපති අරමුදලේ ලේඛම්
එච්.සී.ඩි.එල්.සිල්වා මහතා
අතිරේක අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්, භාණ්ඩාගාර මෙහෙයුම් දෙපාර්තමේන්තුව

Team of Management

W K A A ජයරත්න මහතා
සාමාන්‍යධිකාරී
විජිතා සෝමරත්න මෙනවිය
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)
චානක දොඩන්ගොඩ මහතා
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යධිකාරී (අලෙවි)
සුනිල් ජයරත්න මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (විකුණුම්)
කසුන් ජයසූරිය මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)
M නිශාන් ප්‍රියන්ත පෙරේරා මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (මුදල්)
කපිල බුලත්සිංහල මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (අලෙවිකරණ)
අසංකා එස්. ගුණසිංහ මිය
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (අලෙවිකරණ)
වසන්ත සේනාධීර මහතා
අභ්‍යන්තර විගණක
මධුර හර්ෂන මහතා
සහකාර සාමාන්‍යධිකාරී (තොරතුරු තාක්ෂණ)
ප්‍රසාද් රණසිංහ මහතා
සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (මානව සම්පත් හා පාලන)
පි.ඩි.යු. මලින්ත මහතා
නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරී (ප්‍රසම්පාදන)