සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ටෙන්ඩර්

.

Supplying, Installation & Commissioning of Precision Type Floor Standing AC Units 02 No for Server Room

අවසන් දිනය - 2022-09-29

Supplying, Installation and Commissioning of 20 kVA UPS System

අවසන් දිනය - 2022-09-30