සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ටෙන්ඩර්

.

Registration of Suppliers / Contractors for 2022

අවසන් දිනය - 2021-12-20

Invitation to Bids for Designing, Developing, Printing, and Supplying of Draw Lottery Tickets

අවසන් දිනය - 2021-12-27

Invitation to Bids for Hiring of 05 No’s Hoardings

අවසන් දිනය - 2021-12-22