සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය


 • සංවර්ධන වාසනාව
  Rs.12,936,032/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.133,767,371/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,654,005/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.55,939,433/-

 • ශනිදා
  Rs.39,772,864/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

ජයෝදා - 1757 | 2021-මැයි-12 බදාදා

  ජයෝදා
 • 08
 • 37
 • 61
 • 67
 • C

Rs.25,265,076.00

සසිරි - 75 | 2021-මැයි-12 බදාදා

  සසිරි
 • 02
 • 09
 • 34

Rs.100,000.00

ලග්න වාසනාව - 3156 | 2021-මැයි-12 බදාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 29
 • 40
 • 43
 • 59
 • zodiac_sign

Rs.2,654,005.40

අද කෝටිපති - 1275 | 2021-මැයි-12 බදාදා

  අද කෝටිපති
 • 51
 • 56
 • 70
 • 71
 • N

Rs.133,767,371.00

ශනිදා - 3605 | 2021-මැයි-12 බදාදා

  ශනිදා
 • 28
 • 43
 • 64
 • 73
 • G

Rs.39,772,863.90

සුපර් බෝල් - 1449 | 2021-මැයි-12 බදාදා

  සුපර් බෝල්
 • 17
 • 24
 • 49
 • 62
 • T

Rs.55,939,433.20

කෝටිපති කප්රුක - 724 | 2021-මැයි-11 අඟහරුවාදා

  කෝටිපති කප්රුක
 • 42
 • 50
 • 72
 • 79
 • U

Rs.81,603,310.00

සංවර්ධන වාසනාව - 432 | 2021-මැයි-08 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 31
 • 53
 • 65
 • 07
 • U

Rs.12,936,032.00

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න