සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය


 • සංවර්ධන වාසනාව
  Rs.12,742,524/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.52,512,734/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,719,908/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.55,242,724/-

 • ශනිදා
  Rs.48,568,774/-

 • කප්රුක
  Rs.205,386,721/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

ලග්න වාසනාව - 3341 | 2022-ජන-19 බදාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 03
 • 17
 • 27
 • 44
 • zodiac_sign

Rs.2,719,907.60

අද කෝටිපති - 1455 | 2022-ජන-19 බදාදා

  අද කෝටිපති
 • 06
 • 22
 • 38
 • 66
 • W

Rs.52,512,734.00

ශනිදා - 3790 | 2022-ජන-19 බදාදා

  ශනිදා
 • 08
 • 14
 • 20
 • 48
 • B

Rs.48,568,773.60

සුපර් බෝල් - 1629 | 2022-ජන-19 බදාදා

  සුපර් බෝල්
 • 01
 • 49
 • 63
 • 67
 • A

Rs.55,242,724.00

කප්රුක - 805 | 2022-ජන-19 බදාදා

  කප්රුක
 • 06
 • 08
 • 09
 • 13
 • 12
 • G

Rs.205,386,721.00

ජයෝදා - 1804 | 2022-ජන-19 බදාදා

  ජයෝදා
 • 18
 • 25
 • 42
 • 46
 • I

Rs.30,157,340.00

සසිරි - 123 | 2022-ජන-18 අඟහරුවාදා

  සසිරි
 • 08
 • 19
 • 44

Rs.100,000.00

සංවර්ධන වාසනාව - 477 | 2022-ජන-15 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 41
 • 53
 • 56
 • 01
 • R

Rs.12,742,524.00

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න