සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය


 • කෝටිපති කප්රුක
  Rs.75,656,200/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.86,971,630/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.4,142,903/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.55,505,507/-

 • ශනිදා
  Rs.33,872,932/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

ලග්න වාසනාව - 2998 | 2020-නොවැ-29 ඉරිදා

  ලග්න වාසනාව
 • 39
 • 57
 • 58
 • 60
 • zodiac_sign

Rs.4,232,534.80

අද කෝටිපති - 1117 | 2020-නොවැ-29 ඉරිදා

  අද කෝටිපති
 • 51
 • 57
 • 68
 • 76
 • I

Rs.87,105,980.00

ශනිදා - 3447 | 2020-නොවැ-29 ඉරිදා

  ශනිදා
 • 03
 • 04
 • 12
 • 28
 • C

Rs.33,949,518.90

සුපර් බෝල් - 1291 | 2020-නොවැ-29 ඉරිදා

  සුපර් බෝල්
 • 39
 • 67
 • 69
 • 75
 • A

Rs.55,596,412.40

කෝටිපති කප්රුක - 657 | 2020-නොවැ-29 ඉරිදා

  කෝටිපති කප්රුක
 • 23
 • 35
 • 45
 • 58
 • J

Rs.75,755,760.00

සංවර්ධන වාසනාව - 388 | 2020-නොවැ-28 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 19
 • 39
 • 55
 • 06
 • Q

Rs.11,196,324.00

සසිරි - 30 | 2020-නොවැ-28 සෙනසුරාදා

  සසිරි
 • 02
 • 30
 • 31

Rs.100,000.00

ජයෝදා - 1710 | 2020-නොවැ-25 බදාදා

  ජයෝදා
 • 02
 • 08
 • 16
 • 38
 • R

Rs.56,333,360.00

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න