සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • සුපර් බෝල්
  Rs.60,895,408/-

 • ජයෝදා
  Rs.31,184,840/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.53,199,065/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.3,975,458/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

සංවර්ධන වාසනාව - 246 | 2019-මැයි-22 බදාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 22
 • 29
 • 61
 • 09
 • L
 • zodiac_sign

Rs.17,094,148

ලග්න වාසනාව - 2522 | 2019-මැයි-22 බදාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 26
 • 38
 • 46
 • 55
 • zodiac_sign

Rs.3,975,458

ශනිදා වාසනාව - 3186 | 2019-මැයි-22 බදාදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 14
 • 50
 • 69
 • 73
 • 06
 • P

Rs.43,406,605

අද කෝටිපති - 616 | 2019-මැයි-22 බදාදා

  අද කෝටිපති
 • 01
 • 08
 • 17
 • 28
 • Z

Rs.53,199,065

කෝටිපති ශනිදා - 445 | 2019-මැයි-21 අඟහරුවාදා

  කෝටිපති ශනිදා
 • 04
 • 31
 • 55
 • 79
 • B

Rs.124,962,068

නියත ජය - 772 | 2019-මැයි-21 අඟහරුවාදා

  නියත ජය
 • 18
 • 29
 • 37
 • 65
 • M

Rs.26,235,304

ජයෝදා - 1570 | 2019-මැයි-20 සදුදා

  ජයෝදා
 • 17
 • 19
 • 39
 • 51
 • D

Rs.31,184,840

සුපර් බෝල් - 974 | 2019-මැයි-20 සදුදා

  සුපර් බෝල්
 • 26
 • 62
 • 65
 • 66
 • D

Rs.60,895,408

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න