සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • ජයෝදා
  Rs.41,114,305/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.79,290,638/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,211,156/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.94,244,996/-

 • ශනිදා
  Rs.37,674,757/-

 • කප්රුක
  Rs.315,276,308/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

සසිරි - 303 | 2023-මාර්තු-21 අඟහරුවාදා

  සසිරි
 • 01
 • 24
 • 40

Rs.100,000.00

අද කෝටිපති - 1867 | 2023-මාර්තු-21 අඟහරුවාදා

  අද කෝටිපති
 • P
 • 10
 • 40
 • 53
 • 67

Rs.79,290,638.40

ලග්න වාසනාව - 3753 | 2023-මාර්තු-21 අඟහරුවාදා

  ලග්න වාසනාව
 • zodiac_sign
 • 12
 • 39
 • 47
 • 62

Rs.2,211,156.00

සුපර් බෝල් - 2041 | 2023-මාර්තු-21 අඟහරුවාදා

  සුපර් බෝල්
 • Z
 • 39
 • 45
 • 55
 • 76

Rs.94,244,996.00

ශනිදා - 4202 | 2023-මාර්තු-21 අඟහරුවාදා

  ශනිදා
 • P
 • 29
 • 33
 • 39
 • 58

Rs.37,674,757.20

කප්රුක - 1217 | 2023-මාර්තු-21 අඟහරුවාදා

  කප්රුක
 • E
 • 29
 • 36
 • 38
 • 54
 • 26

Rs.315,276,308.20

ජයෝදා - 1906 | 2023-මාර්තු-20 සදුදා

  ජයෝදා
 • P
 • 13
 • 31
 • 39
 • 61

Rs.41,114,304.80

සංවර්ධන වාසනාව - 580 | 2023-මාර්තු-18 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • I
 • 12
 • 25
 • 34
 • 06

Rs.18,194,544.00

වාලම්පුරි - 3 | 2023-මාර්තු-16 බ්‍රහස්පතින්දා

  වාලම්පුරි
 • zodiac_sign
 • 14
 • 34
 • 44

ලකී ෆ්‍රීඩම් - 1 | 2023-පෙබ-10 සිකුරාදා

  ලකී ෆ්‍රීඩම්
 • T
 • 02
 • 35
 • 52
ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න