සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය


 • සංවර්ධන වාසනාව
  Rs.10,137,144/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.111,489,395/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,220,733/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.70,770,053/-

 • ශනිදා
  Rs.34,347,389/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

ලග්න වාසනාව - 3085 | 2021-පෙබ-24 බදාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 22
 • 25
 • 36
 • 56
 • zodiac_sign

Rs.2,220,732.80

අද කෝටිපති - 1204 | 2021-පෙබ-24 බදාදා

  අද කෝටිපති
 • 10
 • 19
 • 39
 • 65
 • H

Rs.111,489,395.00

ශනිදා - 3534 | 2021-පෙබ-24 බදාදා

  ශනිදා
 • 13
 • 31
 • 51
 • 72
 • C

Rs.34,347,389.10

සුපර් බෝල් - 1378 | 2021-පෙබ-24 බදාදා

  සුපර් බෝල්
 • 02
 • 04
 • 13
 • 71
 • M

Rs.70,770,053.20

ජයෝදා - 1736 | 2021-පෙබ-24 බදාදා

  ජයෝදා
 • 06
 • 23
 • 30
 • 39
 • A

Rs.22,218,940.00

සසිරි - 55 | 2021-පෙබ-24 බදාදා

  සසිරි
 • 19
 • 30
 • 38

Rs.100,000.00

කෝටිපති කප්රුක - 694 | 2021-පෙබ-23 අඟහරුවාදා

  කෝටිපති කප්රුක
 • 19
 • 40
 • 49
 • 51
 • J

Rs.75,975,905.00

සංවර්ධන වාසනාව - 412 | 2021-පෙබ-20 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 02
 • 39
 • 60
 • 04
 • E

Rs.10,137,144.00

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න