සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය


 • සසිරි
  Rs.100,000/-

 • ජයෝදා
  Rs.27,088,140/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.55,522,140/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,000,000/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.66,501,621/-

 • ශනිදා
  Rs.36,083,533/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

ලග්න වාසනාව - 3250 | 2021-ඔක්-20 බදාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 13
 • 18
 • 27
 • 41
 • zodiac_sign

Rs.2,091,496.40

අද කෝටිපති - 1364 | 2021-ඔක්-20 බදාදා

  අද කෝටිපති
 • 02
 • 12
 • 38
 • 54
 • Q

Rs.55,578,260.00

ශනිදා - 3699 | 2021-ඔක්-20 බදාදා

  ශනිදා
 • 20
 • 53
 • 59
 • 63
 • S

Rs.36,156,141.60

සුපර් බෝල් - 1538 | 2021-ඔක්-20 බදාදා

  සුපර් බෝල්
 • 33
 • 54
 • 60
 • 62
 • E

Rs.66,584,000.00

ජයෝදා - 1778 | 2021-ඔක්-20 බදාදා

  ජයෝදා
 • 01
 • 26
 • 51
 • 55
 • T

Rs.27,149,776.00

සසිරි - 94 | 2021-ඔක්-20 බදාදා

  සසිරි
 • 11
 • 26
 • 48

Rs.100,000.00

කෝටිපති කප්රුක - 754 | 2021-ඔක්-19 අඟහරුවාදා

  කෝටිපති කප්රුක
 • 04
 • 23
 • 39
 • 51
 • Z

Rs.84,808,895.00

සංවර්ධන වාසනාව - 451 | 2021-ඔක්-16 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 16
 • 23
 • 61
 • 06
 • M

Rs.10,000,000.00

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න