සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය


 • සසිරි
  Rs.100,000/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.60,490,988/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,669,247/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.75,521,207/-

 • ශනිදා
  Rs.77,524,244/-

 • කප්රුක
  Rs.263,137,669/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

අද කෝටිපති - 1689 | 2022-සැප්තැ-24 සෙනසුරාදා

  අද කෝටිපති
 • Y
 • 03
 • 23
 • 24
 • 49

Rs.60,490,987.60

ලග්න වාසනාව - 3575 | 2022-සැප්තැ-24 සෙනසුරාදා

  ලග්න වාසනාව
 • zodiac_sign
 • 10
 • 17
 • 27
 • 48

Rs.2,669,246.80

සුපර් බෝල් - 1863 | 2022-සැප්තැ-24 සෙනසුරාදා

  සුපර් බෝල්
 • H
 • 22
 • 23
 • 57
 • 61

Rs.75,521,207.20

ශනිදා - 4024 | 2022-සැප්තැ-24 සෙනසුරාදා

  ශනිදා
 • U
 • 04
 • 29
 • 36
 • 74

Rs.77,524,243.80

සංවර්ධන වාසනාව - 530 | 2022-සැප්තැ-24 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • C
 • 23
 • 28
 • 57
 • 05

Rs.12,870,204.00

කප්රුක - 1039 | 2022-සැප්තැ-24 සෙනසුරාදා

  කප්රුක
 • P
 • 09
 • 27
 • 40
 • 67
 • 03

Rs.263,137,669.00

සසිරි - 226 | 2022-සැප්තැ-23 සිකුරාදා

  සසිරි
 • 11
 • 29
 • 44

Rs.100,000.00

ජයෝදා - 1855 | 2022-සැප්තැ-21 බදාදා

  ජයෝදා
 • V
 • 23
 • 35
 • 57
 • 62

Rs.35,634,260.00

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න