සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • අද කෝටිපති
  Rs.93,054,510/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.6,911,812/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.73,957,662/-

 • ශනිදා
  Rs.50,551,758/-

 • සුපිරි ධන සම්පත
  Rs.29,547,860/-

 • කප්රුක
  Rs.507,470,726/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

අද කෝටිපති - 2197 | 2024-පෙබ-21 බදාදා

  අද කෝටිපති
 • I
 • 14
 • 25
 • 39
 • 75

Rs.93,054,509.60

ලග්න වාසනාව - 4083 | 2024-පෙබ-21 බදාදා

  ලග්න වාසනාව
 • zodiac_sign
 • 02
 • 31
 • 39
 • 40

Rs.6,911,812.00

සුපර් බෝල් - 2371 | 2024-පෙබ-21 බදාදා

  සුපර් බෝල්
 • W
 • 15
 • 62
 • 69
 • 72

Rs.73,957,661.60

ශනිදා - 4532 | 2024-පෙබ-21 බදාදා

  ශනිදා
 • N
 • 08
 • 43
 • 46
 • 58

Rs.50,551,757.60

ජයෝදා - 2002 | 2024-පෙබ-21 බදාදා

  ජයෝදා
 • N
 • 06
 • 30
 • 61
 • 67

Rs.22,104,458.80

සුපිරි ධන සම්පත - 105 | 2024-පෙබ-21 බදාදා

  සුපිරි ධන සම්පත
 • R
 • 7
 • 8
 • 9
 • 9
 • 2
 • 8

Rs.29,547,860.00

කප්රුක - 1547 | 2024-පෙබ-21 බදාදා

  කප්රුක
 • G
 • 03
 • 33
 • 40
 • 56
 • 31

Rs.507,470,726.20

සසිරි - 444 | 2024-පෙබ-20 අඟහරුවාදා

  සසිරි
 • 21
 • 23
 • 37

Rs.200,000.00

සංවර්ධන වාසනාව - 643 | 2023-නොවැ-04 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05
ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න