සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • කෝටිපති කප්රුක
  Rs.76,945,665/-

 • සංවර්ධන වාසනාව
  Rs.46,864,472/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.64,346,985/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.3,621,274/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

ජයෝදා - 1621 | 2019-නොවැ-14 බ්‍රහස්පතින්දා

  ජයෝදා
 • 35
 • 38
 • 58
 • 62
 • J

Rs.40,926,312

සුපර් බෝල් - 1075 | 2019-නොවැ-14 බ්‍රහස්පතින්දා

  සුපර් බෝල්
 • 08
 • 24
 • 47
 • 76
 • D

Rs.82,905,704

ලග්න වාසනාව - 2678 | 2019-නොවැ-14 බ්‍රහස්පතින්දා

  ලග්න වාසනාව
 • 03
 • 08
 • 31
 • 52
 • zodiac_sign

Rs.3,621,274

අද කෝටිපති - 792 | 2019-නොවැ-14 බ්‍රහස්පතින්දා

  අද කෝටිපති
 • 12
 • 20
 • 49
 • 52
 • W

Rs.64,346,985

සංවර්ධන වාසනාව - 296 | 2019-නොවැ-13 බදාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 32
 • 35
 • 53
 • 06
 • K

Rs.46,864,472

ශනිදා වාසනාව - 3261 | 2019-නොවැ-13 බදාදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 20
 • 53
 • 68
 • 73
 • L

Rs.70,223,990

කෝටිපති කප්රුක - 520 | 2019-නොවැ-12 අඟහරුවාදා

  කෝටිපති කප්රුක
 • 32
 • 62
 • 66
 • 76
 • D

Rs.76,945,665

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න