සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • නියත ජය
  Rs.27,304,796/-

 • කෝටිපති ශනිදා
  Rs.127,868,258/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,177,270/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.60,813,730/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

ජයෝදා - 1578 | 2019-ජූනි-17 සදුදා

  ජයෝදා
 • 13
 • 15
 • 34
 • 48
 • Z

Rs.32,633,084

සුපර් බෝල් - 990 | 2019-ජූනි-17 සදුදා

  සුපර් බෝල්
 • 06
 • 26
 • 56
 • 59
 • Z

Rs.64,179,004

ශනිදා වාසනාව - 3197 | 2019-ජූනි-17 සදුදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 05
 • 29
 • 36
 • 56
 • 04
 • U

Rs.47,377,125

අද කෝටිපති - 642 | 2019-ජූනි-17 සදුදා

  අද කෝටිපති
 • 01
 • 18
 • 51
 • 59
 • Z

Rs.60,813,730

කෝටිපති ශනිදා - 456 | 2019-ජූනි-16 ඉරිදා

  කෝටිපති ශනිදා
 • 28
 • 38
 • 73
 • 80
 • B

Rs.127,868,258

ලග්න වාසනාව - 2540 | 2019-ජූනි-16 ඉරිදා

  ලග්න වාසනාව
 • 08
 • 21
 • 50
 • 62
 • zodiac_sign

Rs.2,177,270

සංවර්ධන වාසනාව - 253 | 2019-ජූනි-15 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 26
 • 45
 • 66
 • 04
 • L

Rs.10,170,564

නියත ජය - 779 | 2019-ජූනි-14 සිකුරාදා

  නියත ජය
 • 04
 • 14
 • 49
 • 57
 • O

Rs.27,304,796

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න