සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • කෝටිපති කප්රුක
  Rs.136,193,243/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.80,590,370/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,136,780/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.71,707,596/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

සුපර් බෝල් - 1025 | 2019-අගෝ-18 ඉරිදා

  සුපර් බෝල්
 • 23
 • 27
 • 67
 • 70
 • T

Rs.71,895,076

ලග්න වාසනාව - 2590 | 2019-අගෝ-18 ඉරිදා

  ලග්න වාසනාව
 • 19
 • 26
 • 35
 • 60
 • zodiac_sign

Rs.2,254,432

අද කෝටිපති - 704 | 2019-අගෝ-18 ඉරිදා

  අද කෝටිපති
 • 32
 • 61
 • 63
 • 76
 • D

Rs.80,866,255

කෝටිපති කප්රුක - 483 | 2019-අගෝ-18 ඉරිදා

  කෝටිපති කප්රුක
 • 18
 • 30
 • 41
 • 73
 • G

Rs.136,459,328

ශනිදා වාසනාව - 3223 | 2019-අගෝ-17 සෙනසුරාදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 07
 • 47
 • 57
 • 64
 • 38
 • H

Rs.56,324,260

සංවර්ධන වාසනාව - 271 | 2019-අගෝ-16 සිකුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 24
 • 55
 • 62
 • 06
 • B

Rs.42,552,284

ජයෝදා - 1595 | 2019-අගෝ-15 බ්‍රහස්පතින්දා

  ජයෝදා
 • 16
 • 24
 • 33
 • 68
 • I

Rs.35,880,056

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න