සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • සංවර්ධන වාසනාව
  Rs.45,639,972/-

 • ශනිදා වාසනාව
  Rs.65,970,070/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.56,910,235/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,858,486/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

ජයෝදා - 1614 | 2019-ඔක්-22 අඟහරුවාදා

  ජයෝදා
 • 07
 • 17
 • 34
 • 60
 • U

Rs.39,609,276

ලග්න වාසනාව - 2655 | 2019-ඔක්-22 අඟහරුවාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 01
 • 37
 • 43
 • 62
 • zodiac_sign

Rs.2,858,486

අද කෝටිපති - 769 | 2019-ඔක්-22 අඟහරුවාදා

 • 01
 • 07
 • 16
 • 46
 • T

Rs.56,910,235

කෝටිපති කප්රුක - 511 | 2019-ඔක්-22 අඟහරුවාදා

  කෝටිපති කප්රුක
 • 12
 • 23
 • 29
 • 30
 • N

Rs.144,729,208

සුපර් බෝල් - 1062 | 2019-ඔක්-21 සදුදා

  සුපර් බෝල්
 • 01
 • 10
 • 26
 • 73
 • F

Rs.80,011,968

ශනිදා වාසනාව - 3251 | 2019-ඔක්-21 සදුදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 05
 • 09
 • 65
 • 74
 • 25
 • V

Rs.65,970,070

සංවර්ධන වාසනාව - 289 | 2019-ඔක්-18 සිකුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 26
 • 55
 • 63
 • 04
 • U

Rs.45,639,972

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න