සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය


 • ජයෝදා
  Rs.54,055,324/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.73,477,655/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.2,552,953/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.50,000,000/-

 • ශනිදා
  Rs.42,934,781/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

සුපර් බෝල් - 1228 | 2020-සැප්තැ-27 ඉරිදා

  සුපර් බෝල්
 • 11
 • 27
 • 35
 • 42
 • Q

Rs.50,000,000.00

ලග්න වාසනාව - 2935 | 2020-සැප්තැ-27 ඉරිදා

  ලග්න වාසනාව
 • 08
 • 10
 • 22
 • 61
 • zodiac_sign

Rs.2,552,952.60

ශනිදා - 3384 | 2020-සැප්තැ-27 ඉරිදා

  ශනිදා
 • 32
 • 33
 • 41
 • 49
 • O

Rs.42,934,781.20

අද කෝටිපති - 1054 | 2020-සැප්තැ-27 ඉරිදා

  අද කෝටිපති
 • 28
 • 53
 • 58
 • 71
 • H

Rs.73,477,655.00

කෝටිපති කප්රුක - 630 | 2020-සැප්තැ-27 ඉරිදා

  කෝටිපති කප්රුක
 • 11
 • 21
 • 45
 • 64
 • E

Rs.84,665,330.00

සංවර්ධන වාසනාව - 370 | 2020-සැප්තැ-26 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 26
 • 52
 • 53
 • 08
 • H

Rs.12,292,936.00

ජයෝදා - 1692 | 2020-සැප්තැ-23 බදාදා

  ජයෝදා
 • 01
 • 32
 • 59
 • 63
 • N

Rs.54,055,324.00

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න