සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • සංවර්ධන වාසනාව
  Rs.16,933,256/-

 • ශනිදා වාසනාව
  Rs.43,071,950/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.52,902,900/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.3,856,894/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

කෝටිපති ශනිදා - 445 | 2019-මැයි-21 අඟහරුවාදා

  කෝටිපති ශනිදා
 • 04
 • 31
 • 55
 • 79
 • B

Rs.124,962,068

ලග්න වාසනාව - 2521 | 2019-මැයි-21 අඟහරුවාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 10
 • 48
 • 54
 • 57
 • zodiac_sign

Rs.3,856,894

නියත ජය - 772 | 2019-මැයි-21 අඟහරුවාදා

  නියත ජය
 • 18
 • 29
 • 37
 • 65
 • M

Rs.26,235,304

අද කෝටිපති - 615 | 2019-මැයි-21 අඟහරුවාදා

  අද කෝටිපති
 • 20
 • 32
 • 57
 • 71
 • O

Rs.52,902,900

ජයෝදා - 1570 | 2019-මැයි-20 සදුදා

  ජයෝදා
 • 17
 • 19
 • 39
 • 51
 • D

Rs.31,184,840

සුපර් බෝල් - 974 | 2019-මැයි-20 සදුදා

  සුපර් බෝල්
 • 26
 • 62
 • 65
 • 66
 • D

Rs.60,895,408

ශනිදා වාසනාව - 3185 | 2019-මැයි-20 සදුදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 26
 • 32
 • 44
 • 51
 • 69
 • B

Rs.43,071,950

සංවර්ධන වාසනාව - 245 | 2019-මැයි-15 බදාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 05
 • 08
 • 69
 • 03
 • J

Rs.16,933,256

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න