සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • සසිරි
  Rs.200,000/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.50,267,230/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.4,861,702/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.98,627,587/-

 • ශනිදා
  Rs.65,044,320/-

 • කප්රුක
  Rs.532,964,095/-

 • සුපිරි ධන සම්පත
  Rs.21,542,488/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

අද කෝටිපති - 2333 | 2024-ජුලි-13 සෙනසුරාදා

  අද කෝටිපති
 • R
 • 01
 • 05
 • 38
 • 70

Rs.50,267,229.60

ලග්න වාසනාව - 4219 | 2024-ජුලි-13 සෙනසුරාදා

  ලග්න වාසනාව
 • zodiac_sign
 • 04
 • 18
 • 21
 • 46

Rs.4,861,702.40

සුපර් බෝල් - 2507 | 2024-ජුලි-13 සෙනසුරාදා

  සුපර් බෝල්
 • B
 • 15
 • 16
 • 38
 • 66

Rs.98,627,587.20

ශනිදා - 4668 | 2024-ජුලි-13 සෙනසුරාදා

  ශනිදා
 • F
 • 05
 • 22
 • 30
 • 50

Rs.65,044,320.00

කප්රුක - 1683 | 2024-ජුලි-13 සෙනසුරාදා

  කප්රුක
 • W
 • 31
 • 34
 • 53
 • 58
 • 14

Rs.532,964,095.40

සුපිරි ධන සම්පත - 241 | 2024-ජුලි-13 සෙනසුරාදා

  සුපිරි ධන සම්පත
 • E
 • 6
 • 3
 • 6
 • 3
 • 6
 • 0

Rs.21,542,488.00

සසිරි - 501 | 2024-ජුලි-12 සිකුරාදා

  සසිරි
 • 11
 • 16
 • 49

Rs.200,000.00

ජයෝදා - 2041 | 2024-ජුලි-10 බදාදා

  ජයෝදා
 • J
 • 02
 • 07
 • 50
 • 59

Rs.24,309,696.00

සංවර්ධන වාසනාව - 643 | 2023-නොවැ-04 සෙනසුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05
ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න