සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • සංවර්ධන වාසනාව
  Rs.11,765,784/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.58,008,712/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.4,468,932/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.69,495,404/-

 • ශනිදා
  Rs.59,013,132/-

 • කප්රුක
  Rs.445,800,284/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

අද කෝටිපති - 2052 | 2023-සැප්තැ-29 සිකුරාදා

  අද කෝටිපති
 • Y
 • 08
 • 28
 • 45
 • 68

Rs.58,008,712.00

ලග්න වාසනාව - 3938 | 2023-සැප්තැ-29 සිකුරාදා

  ලග්න වාසනාව
 • zodiac_sign
 • 13
 • 31
 • 41
 • 54

Rs.4,468,932.00

සුපර් බෝල් - 2226 | 2023-සැප්තැ-29 සිකුරාදා

  සුපර් බෝල්
 • G
 • 13
 • 31
 • 41
 • 44

Rs.69,495,404.40

ශනිදා - 4387 | 2023-සැප්තැ-29 සිකුරාදා

  ශනිදා
 • Y
 • 12
 • 24
 • 28
 • 52

Rs.59,013,132.00

කප්රුක - 1402 | 2023-සැප්තැ-29 සිකුරාදා

  කප්රුක
 • L
 • 16
 • 25
 • 39
 • 65
 • 18

Rs.445,800,284.20

සසිරි - 382 | 2023-සැප්තැ-29 සිකුරාදා

  සසිරි
 • 08
 • 27
 • 33

Rs.200,000.00

සංවර්ධන වාසනාව - 632 | 2023-සැප්තැ-28 බ්‍රහස්පතින්දා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • Q
 • 31
 • 36
 • 63
 • 04

Rs.11,765,784.00

ජයෝදා - 1960 | 2023-සැප්තැ-27 බදාදා

  ජයෝදා
 • E
 • 10
 • 18
 • 30
 • 61

Rs.46,242,703.20

වාලම්පුරි - 5 | 2023-ජුලි-21 සිකුරාදා

  වාලම්පුරි
 • H
 • zodiac_sign
 • 05
 • 31
 • 52

ලකී ෆ්‍රීඩම් - 1 | 2023-පෙබ-10 සිකුරාදා

  ලකී ෆ්‍රීඩම්
 • T
 • 02
 • 35
 • 52
ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න