සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

 • ශනිදා වාසනාව
  Rs.34,080,870/-

 • සුපර් බෝල්
  Rs.96,749,896/-

 • අද කෝටිපති
  Rs.55,015,700/-

 • ලග්න වාසනාව
  Rs.3,334,786/-

   

නවතම ප්‍රතිඵල

දෙවන දිනුම් වාරය

ලග්න වාසනාව - 2777 | 2020-පෙබ-22 සෙනසුරාදා

  ලග්න වාසනාව
 • 04
 • 13
 • 27
 • 39
 • zodiac_sign

Rs.3,527,818

ශනිදා වාසනාව - 3304 | 2020-පෙබ-22 සෙනසුරාදා

  ශනිදා වාසනාව
 • 02
 • 08
 • 38
 • 50
 • R

Rs.34,489,690

අද කෝටිපති - 891 | 2020-පෙබ-22 සෙනසුරාදා

  අද කෝටිපති
 • 12
 • 60
 • 67
 • 75
 • X

Rs.50,000,000

සුපර් බෝල් - 1131 | 2020-පෙබ-22 සෙනසුරාදා

  සුපර් බෝල්
 • 10
 • 13
 • 14
 • 18
 • Q

Rs.97,026,192

කෝටිපති කප්රුක - 562 | 2020-පෙබ-21 සිකුරාදා

  කෝටිපති කප්රුක
 • 19
 • 42
 • 55
 • 61
 • N

Rs.78,723,810

සංවර්ධන වාසනාව - 325 | 2020-පෙබ-21 සිකුරාදා

  සංවර්ධන වාසනාව
 • 01
 • 47
 • 59
 • 02
 • Z

Rs.52,241,192

ජයෝදා - 1649 | 2020-පෙබ-20 බ්‍රහස්පතින්දා

  ජයෝදා
 • 08
 • 35
 • 63
 • 65
 • H

Rs.47,042,644

ප්‍රතිඵල සොයන්න
 සොයන්න