සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 975 | 2020-ජුලි-09 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 21
 • 27
 • 42
 • 72
 • Y

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3335 | 2020-ජුලි-08 බදාදා

 • 21
 • 28
 • 46
 • 59
 • N

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 792 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 25
 • 28
 • 34
 • 58
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2856 | 2020-ජුලි-09 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 04
 • 12
 • 23
 • 37

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1172 | 2020-ජුලි-09 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 11
 • 12
 • 41
 • 65
 • F

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 475 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 17
 • 22
 • 41
 • 44
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 595 | 2020-ජුලි-07 අඟහරුවාදා

 • 07
 • 20
 • 33
 • 47
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 347 | 2020-ජුලි-08 බදාදා

 • 24
 • 36
 • 69
 • 07
 • S

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1671 | 2020-ජුලි-09 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 22
 • 23
 • 39
 • 58
 • O

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්