සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 4219 | 2024-ජුලි-13 සෙනසුරාදා

 • 04
 • 18
 • 21
 • 46

සුපිරි ධන සම්පත

දිනුම් අදින අංකය - 241 | 2024-ජුලි-13 සෙනසුරාදා

 • E
 • 6
 • 3
 • 6
 • 3
 • 6
 • 0

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම් / දෙවනි වරම

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 1683 | 2024-ජුලි-13 සෙනසුරාදා

 • W
 • 31
 • 34
 • 53
 • 58
 • 14

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 643 | 2023-නොවැ-04 සෙනසුරාදා

 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම් / දෙවනි වරම

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 2041 | 2024-ජුලි-10 බදාදා

 • J
 • 02
 • 07
 • 50
 • 59

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම් / දෙවනි වරම

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 501 | 2024-ජුලි-12 සිකුරාදා

 • 11
 • 16
 • 49

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම් / දෙවනි වරම