සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 936 | 2020-ජූනි-02 අඟහරුවාදා

 • 13
 • 27
 • 29
 • 49
 • V

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3320 | 2020-ජූනි-01 සදුදා

 • 06
 • 23
 • 39
 • 74
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 792 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 25
 • 28
 • 34
 • 58
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2822 | 2020-ජූනි-02 අඟහරුවාදා

 • 02
 • 52
 • 53
 • 54

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1153 | 2020-ජූනි-01 සදුදා

 • 36
 • 40
 • 48
 • 65
 • B

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 475 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 17
 • 22
 • 41
 • 44
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 579 | 2020-ජූනි-02 අඟහරුවාදා

 • 18
 • 26
 • 37
 • 56
 • S

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 333 | 2020-මාර්තු-20 සිකුරාදා

 • 06
 • 44
 • 45
 • 04
 • K

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1660 | 2020-ජූනි-02 අඟහරුවාදා

 • 27
 • 34
 • 36
 • 51
 • B

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්