සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 2053 | 2023-සැප්තැ-30 සෙනසුරාදා

 • Y
 • 39
 • 47
 • 52
 • 57

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 4388 | 2023-සැප්තැ-30 සෙනසුරාදා

 • N
 • 24
 • 38
 • 39
 • 65

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3939 | 2023-සැප්තැ-30 සෙනසුරාදා

 • 06
 • 43
 • 50
 • 57

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම ලග්න සංකේතය

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 2227 | 2023-සැප්තැ-30 සෙනසුරාදා

 • C
 • 29
 • 37
 • 62
 • 66

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 1403 | 2023-සැප්තැ-30 සෙනසුරාදා

 • X
 • 22
 • 30
 • 34
 • 49
 • 25

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 633 | 2023-සැප්තැ-30 සෙනසුරාදා

 • X
 • 23
 • 42
 • 57
 • 08

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම ලග්න සංකේතය

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1960 | 2023-සැප්තැ-27 බදාදා

 • E
 • 10
 • 18
 • 30
 • 61

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 382 | 2023-සැප්තැ-29 සිකුරාදා

 • 08
 • 27
 • 33

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

වාලම්පුරි

දිනුම් අදින අංකය - 5 | 2023-ජුලි-21 සිකුරාදා

 • H
 • 05
 • 31
 • 52

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම ලග්න සංකේතය

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

ලකී ෆ්‍රීඩම්

දිනුම් අදින අංකය - 1 | 2023-පෙබ-10 සිකුරාදා

 • T
 • 02
 • 35
 • 52

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්