සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 3384 | 2020-සැප්තැ-27 ඉරිදා

 • 32
 • 33
 • 41
 • 49
 • O

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2935 | 2020-සැප්තැ-27 ඉරිදා

 • 08
 • 10
 • 22
 • 61

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1228 | 2020-සැප්තැ-27 ඉරිදා

 • 11
 • 27
 • 35
 • 42
 • Q

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 630 | 2020-සැප්තැ-27 ඉරිදා

 • 11
 • 21
 • 45
 • 64
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 370 | 2020-සැප්තැ-26 සෙනසුරාදා

 • 26
 • 52
 • 53
 • 08
 • H

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1692 | 2020-සැප්තැ-23 බදාදා

 • 01
 • 32
 • 59
 • 63
 • N

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්