அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

முடிவு

அத கோடிபதி

எண் வரைய - 796 | 2019-கார்த்திகை-19 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 19
 • 27
 • 46
 • 47
 • G

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 3263 | 2019-கார்த்திகை-18 திங்கள்

 • 12
 • 31
 • 59
 • 73
 • X

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

நியத்த ஜய

எண் வரைய - 792 | 2019-ஆடி-30 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 25
 • 28
 • 34
 • 58
 • Y

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 2682 | 2019-கார்த்திகை-19 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 09
 • 13
 • 18
 • 61

சுப்பர் போல்

எண் வரைய - 1077 | 2019-கார்த்திகை-18 திங்கள்

 • 17
 • 23
 • 55
 • 68
 • L

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

கோடிபதி சனிதா

எண் வரைய - 475 | 2019-ஆடி-30 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 17
 • 22
 • 41
 • 44
 • R

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

கோடிபதி சனிதா

எண் வரைய - 522 | 2019-கார்த்திகை-19 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 02
 • 18
 • 25
 • 32
 • M

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 297 | 2019-கார்த்திகை-15 வெள்ளி

 • 02
 • 23
 • 37
 • 05
 • G

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

ஜயோதா

எண் வரைய - 1622 | 2019-கார்த்திகை-19 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 06
 • 17
 • 32
 • 69
 • V

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய