அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை


 • அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
  Rs.12,742,524/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.52,512,734/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,719,908/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.55,242,724/-

 • சனிதா
  Rs.48,568,774/-

 • கப்ருக
  Rs.205,386,721/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 3341 | 2022-தை-19 புதன்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 03
 • 17
 • 27
 • 44
 • zodiac_sign

Rs.2,719,907.60

அத கோடிபதி - 1455 | 2022-தை-19 புதன்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • 06
 • 22
 • 38
 • 66
 • W

Rs.52,512,734.00

சனிதா - 3790 | 2022-தை-19 புதன்கிழமை

  சனிதா
 • 08
 • 14
 • 20
 • 48
 • B

Rs.48,568,773.60

சுப்பர் போல் - 1629 | 2022-தை-19 புதன்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 01
 • 49
 • 63
 • 67
 • A

Rs.55,242,724.00

கப்ருக - 805 | 2022-தை-19 புதன்கிழமை

  கப்ருக
 • 06
 • 08
 • 09
 • 13
 • 12
 • G

Rs.205,386,721.00

ஜயோதா - 1804 | 2022-தை-19 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • 18
 • 25
 • 42
 • 46
 • I

Rs.30,157,340.00

சசிரி - 123 | 2022-தை-18 செவ்வாய்க்கிழமை

  சசிரி
 • 08
 • 19
 • 44

Rs.100,000.00

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 477 | 2022-தை-15 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 41
 • 53
 • 56
 • 01
 • R

Rs.12,742,524.00

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்