அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • கோடிபதி சனிதா
  Rs.85,927,460/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.58,835,810/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,186,232/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.91,366,464/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2742 | 2020-தை-18 சனிக்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 06
 • 19
 • 31
 • 37
 • zodiac_sign

Rs.2,186,232

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3289 | 2020-தை-18 சனிக்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 03
 • 26
 • 32
 • 62
 • P

Rs.37,976,030

அத கோடிபதி - 856 | 2020-தை-18 சனிக்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • 15
 • 22
 • 31
 • 55
 • I

Rs.58,835,810

சுப்பர் போல் - 1111 | 2020-தை-18 சனிக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 05
 • 11
 • 14
 • 62
 • L

Rs.91,366,464

கோடிபதி சனிதா - 547 | 2020-தை-17 வெள்ளி

  கோடிபதி சனிதா
 • 02
 • 21
 • 52
 • 80
 • U

Rs.85,927,460

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 315 | 2020-தை-17 வெள்ளி

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 11
 • 49
 • 69
 • 08
 • S

Rs.50,242,472

ஜயோதா - 1639 | 2020-தை-16 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 19
 • 38
 • 45
 • 53
 • x

Rs.44,824,756

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்