அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை


 • அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
  Rs.10,137,144/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.111,489,395/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,220,733/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.70,770,053/-

 • சனிதா
  Rs.34,347,389/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 3085 | 2021-மாசி-24 புதன்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 22
 • 25
 • 36
 • 56
 • zodiac_sign

Rs.2,220,732.80

அத கோடிபதி - 1204 | 2021-மாசி-24 புதன்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • 10
 • 19
 • 39
 • 65
 • H

Rs.111,489,395.00

சனிதா - 3534 | 2021-மாசி-24 புதன்கிழமை

  சனிதா
 • 13
 • 31
 • 51
 • 72
 • C

Rs.34,347,389.10

சுப்பர் போல் - 1378 | 2021-மாசி-24 புதன்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 02
 • 04
 • 13
 • 71
 • M

Rs.70,770,053.20

ஜயோதா - 1736 | 2021-மாசி-24 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • 06
 • 23
 • 30
 • 39
 • A

Rs.22,218,940.00

சசிரி - 55 | 2021-மாசி-24 புதன்கிழமை

  சசிரி
 • 19
 • 30
 • 38

Rs.100,000.00

கோடிபதி சனிதா - 694 | 2021-மாசி-23 செவ்வாய்க்கிழமை

  கோடிபதி சனிதா
 • 19
 • 40
 • 49
 • 51
 • J

Rs.75,975,905.00

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 412 | 2021-மாசி-20 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 02
 • 39
 • 60
 • 04
 • E

Rs.10,137,144.00

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்