அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை


 • சசிரி
  Rs.200,000/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.122,080,970/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.6,681,899/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.94,753,525/-

 • சனிதா
  Rs.62,438,854/-

 • கப்ருக
  Rs.529,054,521/-

 • சுபிரி தன சம்பத
  Rs.20,159,084/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அத கோடிபதி - 2312 | 2024-ஆனி-22 சனிக்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • R
 • 09
 • 23
 • 40
 • 68

Rs.122,080,970.40

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 4198 | 2024-ஆனி-22 சனிக்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • zodiac_sign
 • 29
 • 34
 • 37
 • 48

Rs.6,681,899.20

சுப்பர் போல் - 2486 | 2024-ஆனி-22 சனிக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • D
 • 05
 • 42
 • 46
 • 72

Rs.94,753,524.80

சனிதா - 4647 | 2024-ஆனி-22 சனிக்கிழமை

  சனிதா
 • O
 • 06
 • 31
 • 61
 • 62

Rs.62,438,854.00

கப்ருக - 1662 | 2024-ஆனி-22 சனிக்கிழமை

  கப்ருக
 • M
 • 07
 • 10
 • 31
 • 70
 • 03

Rs.529,054,521.40

சுபிரி தன சம்பத - 220 | 2024-ஆனி-22 சனிக்கிழமை

  சுபிரி தன சம்பத
 • C
 • 4
 • 7
 • 9
 • 9
 • 7
 • 4

Rs.20,159,084.00

சசிரி - 492 | 2024-ஆனி-21 வெள்ளி

  சசிரி
 • 20
 • 21
 • 45

Rs.200,000.00

ஜயோதா - 2035 | 2024-ஆனி-19 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • A
 • 08
 • 17
 • 36
 • 57

Rs.23,974,844.00

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 643 | 2023-கார்த்திகை-04 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05
தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்