அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
  Rs.16,933,256/-

 • சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
  Rs.43,071,950/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.52,902,900/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.3,856,894/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

கோடிபதி சனிதா - 445 | 2019-வைகாசி-21 செவ்வாய்க்கிழமை

  கோடிபதி சனிதா
 • 04
 • 31
 • 55
 • 79
 • B

Rs.124,962,068

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2521 | 2019-வைகாசி-21 செவ்வாய்க்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 10
 • 48
 • 54
 • 57
 • zodiac_sign

Rs.3,856,894

நியத்த ஜய - 772 | 2019-வைகாசி-21 செவ்வாய்க்கிழமை

  நியத்த ஜய
 • 18
 • 29
 • 37
 • 65
 • M

Rs.26,235,304

அத கோடிபதி - 615 | 2019-வைகாசி-21 செவ்வாய்க்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • 20
 • 32
 • 57
 • 71
 • O

Rs.52,902,900

ஜயோதா - 1570 | 2019-வைகாசி-20 திங்கள்

  ஜயோதா
 • 17
 • 19
 • 39
 • 51
 • D

Rs.31,184,840

சுப்பர் போல் - 974 | 2019-வைகாசி-20 திங்கள்

  சுப்பர் போல்
 • 26
 • 62
 • 65
 • 66
 • D

Rs.60,895,408

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3185 | 2019-வைகாசி-20 திங்கள்

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 26
 • 32
 • 44
 • 51
 • 69
 • B

Rs.43,071,950

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 245 | 2019-வைகாசி-15 புதன்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 05
 • 08
 • 69
 • 03
 • J

Rs.16,933,256

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்