அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை


 • அத கோடிபதி
  Rs.93,498,399/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.7,260,745/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.74,282,705/-

 • சனிதா
  Rs.50,737,749/-

 • கப்ருக
  Rs.507,801,450/-

 • சுபிரி தன சம்பத
  Rs.29,675,248/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அத கோடிபதி - 2199 | 2024-மாசி-23 வெள்ளி

  அத கோடிபதி
 • U
 • 06
 • 53
 • 57
 • 70

Rs.93,498,399.20

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 4085 | 2024-மாசி-23 வெள்ளி

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • zodiac_sign
 • 21
 • 25
 • 31
 • 57

Rs.7,260,744.80

சுப்பர் போல் - 2373 | 2024-மாசி-23 வெள்ளி

  சுப்பர் போல்
 • L
 • 13
 • 19
 • 32
 • 66

Rs.74,282,704.80

சனிதா - 4534 | 2024-மாசி-23 வெள்ளி

  சனிதா
 • U
 • 01
 • 10
 • 34
 • 46

Rs.50,737,748.80

கப்ருக - 1549 | 2024-மாசி-23 வெள்ளி

  கப்ருக
 • X
 • 18
 • 24
 • 34
 • 53
 • 21

Rs.507,801,450.20

சுபிரி தன சம்பத - 107 | 2024-மாசி-23 வெள்ளி

  சுபிரி தன சம்பத
 • K
 • 4
 • 9
 • 5
 • 4
 • 6
 • 0

Rs.29,675,248.00

சசிரி - 445 | 2024-மாசி-23 வெள்ளி

  சசிரி
 • 01
 • 11
 • 24

Rs.200,000.00

ஜயோதா - 2002 | 2024-மாசி-21 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • N
 • 06
 • 30
 • 61
 • 67

Rs.22,104,458.80

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 643 | 2023-கார்த்திகை-04 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05
தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்