அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை


 • சசிரி
  Rs.100,000/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.50,806,194/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.5,725,947/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.50,288,381/-

 • சனிதா
  Rs.48,440,907/-

 • கப்ருக
  Rs.334,511,346/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அத கோடிபதி - 1932 | 2023-ஆனி-01 வியாழக்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • Y
 • 16
 • 28
 • 34
 • 38

Rs.50,806,193.80

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 3818 | 2023-ஆனி-01 வியாழக்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • zodiac_sign
 • 03
 • 08
 • 18
 • 54

Rs.5,725,947.40

சுப்பர் போல் - 2106 | 2023-ஆனி-01 வியாழக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • S
 • 41
 • 72
 • 75
 • 76

Rs.50,288,381.00

சனிதா - 4267 | 2023-ஆனி-01 வியாழக்கிழமை

  சனிதா
 • W
 • 05
 • 38
 • 57
 • 72

Rs.48,440,907.30

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 598 | 2023-ஆனி-01 வியாழக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • V
 • 11
 • 29
 • 62
 • 08

Rs.20,325,880.00

கப்ருக - 1282 | 2023-ஆனி-01 வியாழக்கிழமை

  கப்ருக
 • D
 • 03
 • 22
 • 50
 • 55
 • 03

Rs.334,511,346.20

ஜயோதா - 1926 | 2023-வைகாசி-31 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • D
 • 01
 • 30
 • 45
 • 64

Rs.43,494,088.80

சசிரி - 330 | 2023-வைகாசி-30 செவ்வாய்க்கிழமை

  சசிரி
 • 09
 • 20
 • 21

Rs.100,000.00

வலம்புரி - 4 | 2023-வைகாசி-12 வெள்ளி

  வலம்புரி
 • zodiac_sign
 • 03
 • 21
 • 45

லக்கீ ப்ரீடம் - 1 | 2023-மாசி-10 வெள்ளி

  லக்கீ ப்ரீடம்
 • T
 • 02
 • 35
 • 52
தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்