அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
  Rs.45,639,972/-

 • சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
  Rs.65,970,070/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.56,910,235/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,858,486/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

ஜயோதா - 1614 | 2019-ஐப்பசி-22 செவ்வாய்க்கிழமை

  ஜயோதா
 • 07
 • 17
 • 34
 • 60
 • U

Rs.39,609,276

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2655 | 2019-ஐப்பசி-22 செவ்வாய்க்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 01
 • 37
 • 43
 • 62
 • zodiac_sign

Rs.2,858,486

அத கோடிபதி - 769 | 2019-ஐப்பசி-22 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 01
 • 07
 • 16
 • 46
 • T

Rs.56,910,235

கோடிபதி சனிதா - 511 | 2019-ஐப்பசி-22 செவ்வாய்க்கிழமை

  கோடிபதி சனிதா
 • 12
 • 23
 • 29
 • 30
 • N

Rs.144,729,208

சுப்பர் போல் - 1062 | 2019-ஐப்பசி-21 திங்கள்

  சுப்பர் போல்
 • 01
 • 10
 • 26
 • 73
 • F

Rs.80,011,968

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3251 | 2019-ஐப்பசி-21 திங்கள்

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 05
 • 09
 • 65
 • 74
 • 25
 • V

Rs.65,970,070

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 289 | 2019-ஐப்பசி-18 வெள்ளி

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 26
 • 55
 • 63
 • 04
 • U

Rs.45,639,972

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்