அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை


 • அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
  Rs.12,936,032/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.133,767,371/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,654,005/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.55,939,433/-

 • சனிதா
  Rs.39,772,864/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

ஜயோதா - 1757 | 2021-வைகாசி-12 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • 08
 • 37
 • 61
 • 67
 • C

Rs.25,265,076.00

சசிரி - 75 | 2021-வைகாசி-12 புதன்கிழமை

  சசிரி
 • 02
 • 09
 • 34

Rs.100,000.00

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 3156 | 2021-வைகாசி-12 புதன்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 29
 • 40
 • 43
 • 59
 • zodiac_sign

Rs.2,654,005.40

அத கோடிபதி - 1275 | 2021-வைகாசி-12 புதன்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • 51
 • 56
 • 70
 • 71
 • N

Rs.133,767,371.00

சனிதா - 3605 | 2021-வைகாசி-12 புதன்கிழமை

  சனிதா
 • 28
 • 43
 • 64
 • 73
 • G

Rs.39,772,863.90

சுப்பர் போல் - 1449 | 2021-வைகாசி-12 புதன்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 17
 • 24
 • 49
 • 62
 • T

Rs.55,939,433.20

கோடிபதி சனிதா - 724 | 2021-வைகாசி-11 செவ்வாய்க்கிழமை

  கோடிபதி சனிதா
 • 42
 • 50
 • 72
 • 79
 • U

Rs.81,603,310.00

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 432 | 2021-வைகாசி-08 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 31
 • 53
 • 65
 • 07
 • U

Rs.12,936,032.00

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்