அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை


 • சசிரி
  Rs.100,000/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.60,490,988/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,669,247/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.75,521,207/-

 • சனிதா
  Rs.77,524,244/-

 • கப்ருக
  Rs.263,137,669/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அத கோடிபதி - 1689 | 2022-புரட்டாசி-24 சனிக்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • Y
 • 03
 • 23
 • 24
 • 49

Rs.60,490,987.60

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 3575 | 2022-புரட்டாசி-24 சனிக்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • zodiac_sign
 • 10
 • 17
 • 27
 • 48

Rs.2,669,246.80

சுப்பர் போல் - 1863 | 2022-புரட்டாசி-24 சனிக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • H
 • 22
 • 23
 • 57
 • 61

Rs.75,521,207.20

சனிதா - 4024 | 2022-புரட்டாசி-24 சனிக்கிழமை

  சனிதா
 • U
 • 04
 • 29
 • 36
 • 74

Rs.77,524,243.80

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 530 | 2022-புரட்டாசி-24 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • C
 • 23
 • 28
 • 57
 • 05

Rs.12,870,204.00

கப்ருக - 1039 | 2022-புரட்டாசி-24 சனிக்கிழமை

  கப்ருக
 • P
 • 09
 • 27
 • 40
 • 67
 • 03

Rs.263,137,669.00

சசிரி - 226 | 2022-புரட்டாசி-23 வெள்ளி

  சசிரி
 • 11
 • 29
 • 44

Rs.100,000.00

ஜயோதா - 1855 | 2022-புரட்டாசி-21 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • V
 • 23
 • 35
 • 57
 • 62

Rs.35,634,260.00

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்