அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
  Rs.34,080,870/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.96,749,896/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.55,015,700/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.3,334,786/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 325 | 2020-மாசி-21 வெள்ளி

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 01
 • 47
 • 59
 • 02
 • Z
 • zodiac_sign

Rs.52,241,192

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2776 | 2020-மாசி-21 வெள்ளி

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 14
 • 33
 • 42
 • 47
 • zodiac_sign

Rs.3,334,786

அத கோடிபதி - 890 | 2020-மாசி-21 வெள்ளி

  அத கோடிபதி
 • 14
 • 34
 • 62
 • 66
 • Z

Rs.55,015,700

கோடிபதி சனிதா - 562 | 2020-மாசி-21 வெள்ளி

  கோடிபதி சனிதா
 • 19
 • 42
 • 55
 • 61
 • N

Rs.78,723,810

ஜயோதா - 1649 | 2020-மாசி-20 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 08
 • 35
 • 63
 • 65
 • H

Rs.47,042,644

சுப்பர் போல் - 1130 | 2020-மாசி-20 வியாழக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 38
 • 64
 • 67
 • 76
 • B

Rs.96,749,896

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3303 | 2020-மாசி-19 புதன்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 01
 • 20
 • 26
 • 36
 • H

Rs.34,080,870

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்