அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை


 • கோடிபதி சனிதா
  Rs.75,656,200/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.86,971,630/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.4,142,903/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.55,505,507/-

 • சனிதா
  Rs.33,872,932/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2997 | 2020-கார்த்திகை-28 சனிக்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 04
 • 05
 • 06
 • 59
 • zodiac_sign

Rs.4,142,902.80

அத கோடிபதி - 1116 | 2020-கார்த்திகை-28 சனிக்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • 05
 • 31
 • 52
 • 73
 • R

Rs.86,971,630.00

சனிதா - 3446 | 2020-கார்த்திகை-28 சனிக்கிழமை

  சனிதா
 • 04
 • 14
 • 20
 • 66
 • M

Rs.33,872,931.90

சுப்பர் போல் - 1290 | 2020-கார்த்திகை-28 சனிக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 14
 • 23
 • 29
 • 65
 • S

Rs.55,505,507.20

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 388 | 2020-கார்த்திகை-28 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 19
 • 39
 • 55
 • 06
 • Q

Rs.11,196,324.00

சசிரி - 30 | 2020-கார்த்திகை-28 சனிக்கிழமை

  சசிரி
 • 02
 • 30
 • 31

Rs.100,000.00

கோடிபதி சனிதா - 656 | 2020-கார்த்திகை-27 வெள்ளி

  கோடிபதி சனிதா
 • 11
 • 13
 • 17
 • 45
 • B

Rs.75,656,200.00

ஜயோதா - 1710 | 2020-கார்த்திகை-25 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • 02
 • 08
 • 16
 • 38
 • R

Rs.56,333,360.00

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்