அபிவிருத்தி லொத்தர் சபைசமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 336 | 2020-ஆனி-03 புதன்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 19
 • 29
 • 47
 • 03
 • X
 • zodiac_sign

Rs.53,774,028

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2823 | 2020-ஆனி-03 புதன்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 38
 • 56
 • 57
 • 58
 • zodiac_sign

Rs.2,695,924

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3321 | 2020-ஆனி-03 புதன்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 20
 • 32
 • 54
 • 74
 • N

Rs.38,756,434

அத கோடிபதி - 937 | 2020-ஆனி-03 புதன்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • 01
 • 10
 • 23
 • 61
 • S

Rs.60,708,550

ஜயோதா - 1660 | 2020-ஆனி-02 செவ்வாய்க்கிழமை

  ஜயோதா
 • 27
 • 34
 • 36
 • 51
 • B

Rs.48,839,492

கோடிபதி சனிதா - 579 | 2020-ஆனி-02 செவ்வாய்க்கிழமை

  கோடிபதி சனிதா
 • 18
 • 26
 • 37
 • 56
 • S

Rs.82,446,200

சுப்பர் போல் - 1153 | 2020-ஆனி-01 திங்கள்

  சுப்பர் போல்
 • 36
 • 40
 • 48
 • 65
 • B

Rs.50,957,312

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்