அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை


 • அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
  Rs.12,126,868/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.72,924,670/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,197,122/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.58,234,659/-

 • சனிதா
  Rs.42,614,939/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

சுப்பர் போல் - 1226 | 2020-புரட்டாசி-25 வெள்ளி

  சுப்பர் போல்
 • 43
 • 60
 • 72
 • 76
 • Q

Rs.58,234,659.20

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2933 | 2020-புரட்டாசி-25 வெள்ளி

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 06
 • 23
 • 30
 • 58
 • zodiac_sign

Rs.2,197,122.20

சனிதா - 3382 | 2020-புரட்டாசி-25 வெள்ளி

  சனிதா
 • 08
 • 28
 • 32
 • 71
 • Y

Rs.42,614,938.90

அத கோடிபதி - 1052 | 2020-புரட்டாசி-25 வெள்ளி

  அத கோடிபதி
 • 01
 • 22
 • 31
 • 71
 • N

Rs.72,924,670.00

கோடிபதி சனிதா - 629 | 2020-புரட்டாசி-25 வெள்ளி

  கோடிபதி சனிதா
 • 04
 • 27
 • 41
 • 49
 • H

Rs.84,476,195.00

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 369 | 2020-புரட்டாசி-24 வியாழக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 03
 • 21
 • 61
 • 01
 • H

Rs.12,126,868.00

ஜயோதா - 1692 | 2020-புரட்டாசி-23 புதன்கிழமை

  ஜயோதா
 • 01
 • 32
 • 59
 • 63
 • N

Rs.54,055,324.00

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்