அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • கோடிபதி சனிதா
  Rs.81,159,660/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.73,500,975/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,160,286/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.86,340,196/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

சுப்பர் போல் - 1091 | 2019-மார்கழி-14 சனிக்கிழமை

  சுப்பர் போல்
 • 06
 • 50
 • 56
 • 58
 • Z

Rs.86,340,196

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2707 | 2019-மார்கழி-14 சனிக்கிழமை

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 10
 • 38
 • 49
 • 55
 • zodiac_sign

Rs.2,160,286

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3274 | 2019-மார்கழி-14 சனிக்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 28
 • 36
 • 41
 • 47
 • N

Rs.32,317,810

அத கோடிபதி - 821 | 2019-மார்கழி-14 சனிக்கிழமை

  அத கோடிபதி
 • 19
 • 50
 • 56
 • 76
 • Z

Rs.73,500,975

கோடிபதி சனிதா - 532 | 2019-மார்கழி-13 வெள்ளி

  கோடிபதி சனிதா
 • 04
 • 10
 • 14
 • 36
 • M

Rs.81,159,660

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 305 | 2019-மார்கழி-13 வெள்ளி

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 09
 • 23
 • 60
 • 09
 • W

Rs.48,367,232

ஜயோதா - 1629 | 2019-மார்கழி-12 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 05
 • 12
 • 58
 • 70
 • D

Rs.42,520,824

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்