அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • நியத்த ஜய
  Rs.27,304,796/-

 • கோடிபதி சனிதா
  Rs.127,868,258/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,177,270/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.60,813,730/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

ஜயோதா - 1578 | 2019-ஆனி-17 திங்கள்

  ஜயோதா
 • 13
 • 15
 • 34
 • 48
 • Z

Rs.32,633,084

சுப்பர் போல் - 990 | 2019-ஆனி-17 திங்கள்

  சுப்பர் போல்
 • 06
 • 26
 • 56
 • 59
 • Z

Rs.64,179,004

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3197 | 2019-ஆனி-17 திங்கள்

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 05
 • 29
 • 36
 • 56
 • 04
 • U

Rs.47,377,125

அத கோடிபதி - 642 | 2019-ஆனி-17 திங்கள்

  அத கோடிபதி
 • 01
 • 18
 • 51
 • 59
 • Z

Rs.60,813,730

கோடிபதி சனிதா - 456 | 2019-ஆனி-16 ஞாயிறு

  கோடிபதி சனிதா
 • 28
 • 38
 • 73
 • 80
 • B

Rs.127,868,258

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2540 | 2019-ஆனி-16 ஞாயிறு

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 08
 • 21
 • 50
 • 62
 • zodiac_sign

Rs.2,177,270

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 253 | 2019-ஆனி-15 சனிக்கிழமை

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 26
 • 45
 • 66
 • 04
 • L

Rs.10,170,564

நியத்த ஜய - 779 | 2019-ஆனி-14 வெள்ளி

  நியத்த ஜய
 • 04
 • 14
 • 49
 • 57
 • O

Rs.27,304,796

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்