அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

 • கோடிபதி சனிதா
  Rs.136,193,243/-

 • அத கோடிபதி
  Rs.80,590,370/-

 • லக்கின அதிர்ஷ்டம்
  Rs.2,136,780/-

 • சுப்பர் போல்
  Rs.71,707,596/-

   

சமீபத்திய முடிவுகள்

இரண்டாவது வாய்ப்பு

சுப்பர் போல் - 1025 | 2019-ஆவணி-18 ஞாயிறு

  சுப்பர் போல்
 • 23
 • 27
 • 67
 • 70
 • T

Rs.71,895,076

லக்கின அதிர்ஷ்டம் - 2590 | 2019-ஆவணி-18 ஞாயிறு

  லக்கின அதிர்ஷ்டம்
 • 19
 • 26
 • 35
 • 60
 • zodiac_sign

Rs.2,254,432

அத கோடிபதி - 704 | 2019-ஆவணி-18 ஞாயிறு

  அத கோடிபதி
 • 32
 • 61
 • 63
 • 76
 • D

Rs.80,866,255

கோடிபதி சனிதா - 483 | 2019-ஆவணி-18 ஞாயிறு

  கோடிபதி சனிதா
 • 18
 • 30
 • 41
 • 73
 • G

Rs.136,459,328

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம் - 3223 | 2019-ஆவணி-17 சனிக்கிழமை

  சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்
 • 07
 • 47
 • 57
 • 64
 • 38
 • H

Rs.56,324,260

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம் - 271 | 2019-ஆவணி-16 வெள்ளி

  அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்
 • 24
 • 55
 • 62
 • 06
 • B

Rs.42,552,284

ஜயோதா - 1595 | 2019-ஆவணி-15 வியாழக்கிழமை

  ஜயோதா
 • 16
 • 24
 • 33
 • 68
 • I

Rs.35,880,056

தேடல் முடிவுகள்
தேடுதல்