அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

முடிவு

அத கோடிபதி

எண் வரைய - 1276 | 2021-வைகாசி-13 வியாழக்கிழமை

 • 38
 • 39
 • 70
 • 74
 • O

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

சனிதா

எண் வரைய - 3606 | 2021-வைகாசி-13 வியாழக்கிழமை

 • 10
 • 23
 • 30
 • 75
 • D

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 3157 | 2021-வைகாசி-13 வியாழக்கிழமை

 • 05
 • 08
 • 17
 • 37

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

சுப்பர் போல்

எண் வரைய - 1450 | 2021-வைகாசி-13 வியாழக்கிழமை

 • 15
 • 30
 • 55
 • 75
 • G

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

கோடிபதி சனிதா

எண் வரைய - 724 | 2021-வைகாசி-11 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 42
 • 50
 • 72
 • 79
 • U

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 433 | 2021-வைகாசி-13 வியாழக்கிழமை

 • 06
 • 38
 • 58
 • 08
 • C

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

ஜயோதா

எண் வரைய - 1757 | 2021-வைகாசி-12 புதன்கிழமை

 • 08
 • 37
 • 61
 • 67
 • C

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

சசிரி

எண் வரைய - 75 | 2021-வைகாசி-12 புதன்கிழமை

 • 02
 • 09
 • 34

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய