සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 1276 | 2021-මැයි-13 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 38
 • 39
 • 70
 • 74
 • O

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 3606 | 2021-මැයි-13 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 10
 • 23
 • 30
 • 75
 • D

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3157 | 2021-මැයි-13 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 05
 • 08
 • 17
 • 37

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1450 | 2021-මැයි-13 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 15
 • 30
 • 55
 • 75
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 724 | 2021-මැයි-11 අඟහරුවාදා

 • 42
 • 50
 • 72
 • 79
 • U

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 433 | 2021-මැයි-13 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 06
 • 38
 • 58
 • 08
 • C

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1757 | 2021-මැයි-12 බදාදා

 • 08
 • 37
 • 61
 • 67
 • C

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 75 | 2021-මැයි-12 බදාදා

 • 02
 • 09
 • 34

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්