සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 2285 | 2024-මැයි-26 ඉරිදා

 • T
 • 20
 • 41
 • 47
 • 54

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 4171 | 2024-මැයි-26 ඉරිදා

 • 04
 • 15
 • 39
 • 50

සුපිරි ධන සම්පත

දිනුම් අදින අංකය - 193 | 2024-මැයි-26 ඉරිදා

 • V
 • 7
 • 8
 • 9
 • 8
 • 7
 • 0

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 1635 | 2024-මැයි-26 ඉරිදා

 • T
 • 08
 • 29
 • 40
 • 49
 • 15

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 643 | 2023-නොවැ-04 සෙනසුරාදා

 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම ලග්න සංකේතය

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 2027 | 2024-මැයි-22 බදාදා

 • M
 • 06
 • 14
 • 40
 • 61

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 481 | 2024-මැයි-26 ඉරිදා

 • 04
 • 12
 • 36

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්