සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ලොතරැයි

අද කෝටිපති

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
අද කෝටිපති

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඕනෑම එක් අංකයක් සඳහා Rs.40.00
ඕනෑම ඉංග්‍රීසි අකුරක් සඳහා Rs.40.00
ඕනෑම අංක 2ක් සඳහා Rs.200.00
ඕනෑම අංක 3ක් සඳහා Rs.4,000.00
අංක 4 සඳහා Rs.2,000,000.00
ඕනෑම එක් අංකයක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.200.00
ඕනෑම අංක 2ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.2,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.200,000.00
තෝරාගත් අංක 4ම සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු ගැලපේනම් Rs.50,000,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

රතු පාට ටිකට්පත් සදුදා , ලා නිල් පැහැති ටිිකට්පත් අගහරුවාදා , රෝස පැහැති ටිකට්පත් බදාදා , තද නිල් පැහැති ටිකට්පත් බ්‍රහස්පතින්දා , දම් පැහැති ටිකට්පත් සිකුරාදා, කහ පැහැති ටිකට්පත් සෙනසුරාදා, කොළ පැහැති ටිකට් පත් ඉරිදා දිනුම් අදිනු ලැබේ.

විකාශනය කාලය

දිනපතා රාත්‍රි 9.00 ට ජාතික රූපවාහිනයෙන් සිංහල මාධ්‍යයෙන්ද රාත්‍රි 9.30 ට වැනල් අයි නාලිකාවෙන් ද්‍රවිඩ මාධ්‍යයෙන්ද DLB Lottery Show දිනුම් ඇදීමේ වැඩසටහන විකාශනය වේ.

ශනිදා

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
ශනිදා

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඕනෑම ඉංග්‍රීසි අකුරක් සඳහා Rs.40.00
ඕනෑම එක් අංකයක් සඳහා Rs.40.00
ඕනෑම අංක 2ක් සඳහා Rs.200.00
ඕනෑම අංක 3ක් සඳහා Rs.4,000.00
අංක 4 සඳහා Rs.2,000,000.00
ඕනෑම එක් අංකයක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.200.00
ඕනෑම අංක 2ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.2,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.200,000.00
තෝරාගත් අංක 4ම සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු ගැලපේනම් Rs.50,000,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

නිල් පාට ටිකට්පත් සදුදා , ලා නිල් පැහැති ටිිකට්පත් අගහරුවාදා , දම් පැහැති ටිකට්පත් බදාදා , රතු පැහැති ටිකට්පත් බ්‍රහස්පතින්දා , තැඹිලි පාට ටිකට්පත් සිකුරාදා, කොළ පැහැති ටිකට්පත් සෙනසුරාදා, රෝස පැහැති ටිකට් පත් ඉරිදා දිනුම් අදිනු ලැබේ.

විකාශනය කාලය

දිනපතා රාත්‍රි 9.00 ට ජාතික රූපවාහිනයෙන් සිංහල මාධ්‍යයෙන්ද රාත්‍රි 9.30 ට වැනල් අයි නාලිකාවෙන් ද්‍රවිඩ මාධ්‍යයෙන්ද DLB Lottery Show දිනුම් ඇදීමේ වැඩසටහන විකාශනය වේ.

ලග්න වාසනාව

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
ලග්න වාසනාව

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඕනෑම එක අංකයක් සඳහා Rs.40.00
ඕනෑම එක් ලග්න සංකේතය සඳහා Rs.40.00
ඕනෑම අංක 2ක් සඳහා Rs.200.00
ඕනෑම අංක 3ක් සඳහා Rs.2,000.00
අංක 4ක් සඳහා Rs.1,000,000.00
ඕනෑම එක් අංකයක් හා ලග්න සංකේතය සඳහා Rs.120.00
ඕනෑම අංක 2ක් හා ලග්න සංකේතය සඳහා Rs.400.00
ඕනෑම අංක 3ක් හා ලග්න සංකේතය සඳහා Rs.20,000.00
අංක 4හා ලග්න සංකේතය ගැලපේ නම් Rs.3,000,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

කහ පැහැති ටිකට්පත් සතියේ සෑම සඳුදාද, රතු පැහැති ටිකට්පත් සෑම අඟහරුවාදා ද, කොළපැහැති ටිකට්පත් සෑම බදාදා ද, දුඹුරු පැහැති ටිකට්පත් සෑම බ්‍රහස්පතින්දාද, නිල් පැහැති ටිකට්පත් සෑම සිකුරාදාද, ලානිල් පැහැති ටිකට්පත් සෑම සෙනසුරාදා , දම්පැහැති ටිකට්පත් ඉරිදා

විකාශනය කාලය

දිනපතා රාත්‍රි 9.00 ට ජාතික රූපවාහිනයෙන් සිංහල මාධ්‍යයෙන්ද රාත්‍රි 9.30 ට වැනල් අයි නාලිකාවෙන් ද්‍රවිඩ මාධ්‍යයෙන්ද DLB Lottery Show දිනුම් ඇදීමේ වැඩසටහන විකාශනය වේ.

සුපර් බෝල්

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
සුපර් බෝල්

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඕනෑම ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරයක් සඳහා Rs.40.00
ඕනෑම එක් අංකයක් Rs.40.00
ඕනෑම අංක 2ක් Rs.200.00
ඕනෑම අංක 3ක් Rs.4,000.00
අංක 4 ක් Rs.2,000,000.00
ඕනෑම එක් අංකයක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.200.00
ඕනෑම අංක 2ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.2,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.200,000.00
තෝරාගත් අංක 4ම සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.50,000,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

දම් පැහැති ටිකට්පත් සදුදා , ලා නිල් පැහැති ටිිකට්පත් අගහරුවාදා , තැඹිලි පැහැති ටිකට්පත් බදාදා , කොළ පැහැති ටිකට්පත් බ්‍රහස්පතින්දා , රෝස පැහැති ටිකට්පත් සිකුරාදා, නිල් පැහැති ටිකට්පත් සෙනසුරාදා, රතු පැහැති ටිකට් පත් ඉරිදා දිනුම් අදිනු ලැබේ.

විකාශනය කාලය

දිනපතා රාත්‍රි 9.00 ට ජාතික රූපවාහිනයෙන් සිංහල මාධ්‍යයෙන්ද රාත්‍රි 9.30 ට වැනල් අයි නාලිකාවෙන් ද්‍රවිඩ මාධ්‍යයෙන්ද DLB Lottery Show දිනුම් ඇදීමේ වැඩසටහන විකාශනය වේ.

කප්රුක

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
කප්රුක

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඕනෑම එක් අංකයක් සඳහා Rs.40.00
ඕනෑම ඉංග්‍රීසි අකුරක් සදහා Rs.40.00
ඕනෑම එක් අංකයක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.200.00
ඕනෑම අංක 2ක් සඳහා Rs.200.00
ඕනෑම අංක 2ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.2,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් සඳහා Rs.4,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.200,000.00
අංක 4ක් සඳහා Rs.2,000,000.00
තෝරාගත් අංක 4ම සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.10,000,000.00
අංක 4 හා සුපිරි අංකයට Rs.10,000,000.00
අංක 4, ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය හා සුපිරි අංකය සඳහා Rs.150,000,000.00
සුපිරි අංකය සඳහා Rs.40.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

ලා නිල් ටිකට්පත් සදුදා , රෝස පැහැති ටිිකට්පත් අගහරුවාදා , කොළ පැහැති ටිකට්පත් බදාදා , තැඹිලි පැහැති ටිකට්පත් බ්‍රහස්පතින්දා , දම් (ඉන්ඩිගෝ) ටිකට්පත් සිකුරාදා, රතු පැහැති ටිකට්පත් සෙනසුරාදා, කහ පැහැති ටිකට් පත් ඉරිදා දිනුම් අදිනු ලැබේ.

විකාශනය කාලය

දිනපතා රාත්‍රි 9.00 ට ජාතික රූපවාහිනයෙන් සිංහල මාධ්‍යයෙන්ද රාත්‍රි 9.30 ට වැනල් අයි නාලිකාවෙන් ද්‍රවිඩ මාධ්‍යයෙන්ද DLB Lottery Show දිනුම් ඇදීමේ වැඩසටහන විකාශනය වේ.

සංවර්ධන වාසනාව

 

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
සංවර්ධන වාසනාව

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඕනෑම දෛව අංකයකට Rs.40.00
තෝරාගත් ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය සදහා Rs.40.00
ඕනෑම අංක 1 කට Rs.40.00
ඕනෑම අංක 2 කට Rs.200.00
ඕනෑම අංක 3 කට Rs.100,000.00
ඕනෑම අංක 1 ක් සමග දෛව අංකය Rs.200.00
ඕනෑම අංක 2 ක් සමග දෛව අංකය Rs.1,000.00
ඕනෑම අංක 3 ක් සමග දෛව අංකය Rs.1,000,000.00
ඕනෑම අංක 1 ක් සමග ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය Rs.200.00
ඕනෑම අංක 2 ක් සමග ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය Rs.1,000.00
ඕනෑම අංක 3 ක් සමග ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය Rs.200,000.00
ඕනෑම අංක 1 ක් + දෛව අංකය + ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය Rs.400.00
ඕනෑම අංක 2 ක් + දෛව අංකය + ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය Rs.20,000.00
ඕනෑම අංක 3 ක් + දෛව අංකය + ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය Rs.10,000,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

නිල් පැහැති ටිකට්පත් සෑම බ්‍රහස්පතින්දාවකමද රතු පැහැති ටිකට්පත් සෑම සෙනසුරාදාද දිනුම් අදිනු ලැබේ.

විකාශනය කාලය

දිනපතා රාත්‍රි 9.00 ට ජාතික රූපවාහිනයෙන් සිංහල මාධ්‍යයෙන්ද රාත්‍රි 9.30 ට වැනල් අයි නාලිකාවෙන් ද්‍රවිඩ මාධ්‍යයෙන්ද DLB Lottery Show දිනුම් ඇදීමේ වැඩසටහන විකාශනය වේ.

ජයෝදා

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
ජයෝදා

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

තෝරාගත් ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය සදහා Rs.40.00
ඕනෑම එක අංකයක් සඳහා Rs.40.00
ඕනෑම අංක 2ක් සඳහා Rs.200.00
ඕනෑම අංක 3ක් සඳහා Rs.4,000.00
අංක 4ක් සඳහා Rs.2,000,000.00
ඕනෑම එක අංකයක් හා ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය සදහා Rs.80.00
ඕනෑම අංක 2ක් හා ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය සදහා Rs.2,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් හා ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය සදහා Rs.100,000.00
අංක 4 සමග ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය සදහා Rs.20,000,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

කහ පැහැති ටිකට්පත් සෑම සදුදාද තැඹිලි පැහැති ටිකට්පත් සෑම බදාදා දිනුම් අදිනු ලැබේ.

විකාශනය කාලය

දිනපතා රාත්‍රි 9.00 ට ජාතික රූපවාහිනයෙන් සිංහල මාධ්‍යයෙන්ද රාත්‍රි 9.30 ට වැනල් අයි නාලිකාවෙන් ද්‍රවිඩ මාධ්‍යයෙන්ද DLB Lottery Show දිනුම් ඇදීමේ වැඩසටහන විකාශනය වේ.

සසිරි

 

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
සසිරි

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඕනෑම එක් අංකයක් සඳහා Rs.40.00
ඕනෑම අංක 2ක් සඳහා Rs.400.00
ඕනෑම අංක 3ක් සඳහා Rs.200,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

දම් පැහැති ටිකට්පත් අගහරුවාදා , දුඹුරු පැහැති ටිිකට්පත් සිකුරාදා , කොළ පැහැති ටිකට්පත් ඉරිදා

විකාශනය කාලය

අගහරුවාදා, සිකුරාදා සහ ඉරිදාට රාත්‍රි 9.00 ට ජාතික රූපවාහිනයෙන් සිංහල මාධ්‍යයෙන්ද රාත්‍රි 9.30 ට වැනල් අයි නාලිකාවෙන් ද්‍රවිඩ මාධ්‍යයෙන්ද DLB Lottery Show දිනුම් ඇදීමේ වැඩසටහන විකාශනය වේ.

වාලම්පුරි

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
වාලම්පුරි

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඉංග්‍රීසි අකුර සඳහා Rs.50.00
ඕනෑම අංක 01ට Rs.50.00
ඕනෑම එක් අංකයක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුරු සඳහා Rs.500.00
ඕනෑම අංක 02ට Rs.1,500.00
ඕනෑම අංක 2ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුර සඳහා Rs.10,000.00
අංක 03ට Rs.100,000.00
අංක 03 සමඟ ඉංග්‍රීසි අකුර සඳහා Rs.6,000,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

විකාශනය කාලය

28.10.2022 දින රාත්‍රි 9.00 ට ජාතික රූපවාහිනයෙන් සිංහල මාධ්‍යයෙන්ද රාත්‍රි 9.30 ට වැනල් අයි නාලිකාවෙන් ද්‍රවිඩ මාධ්‍යයෙන්ද DLB Lottery Show දිනුම් ඇදීමේ වැඩසටහන විකාශනය වේ.

ලකී ෆ්‍රීඩම්

ඔබේ ජයග්‍රහනය පරීක්ෂා කරන්න
ලකී ෆ්‍රීඩම්

ත්‍යාග ව්‍යුහය

ගැලපීම

ත්‍යාග මුදල (රු.)

ඕනෑම ඉංග්‍රීසි අකුරක් සදහා Rs.50.00
ඕනෑම අංක 01ට Rs.50.00
ඕනෑම අංක 1 ක් සමග ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය Rs.100.00
ඕනෑම අංක 2 කට Rs.1,000.00
ඕනෑම අංක 2 ක් සමග ඉංග්‍රීසි අක්‍ෂරය Rs.10,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් සඳහා Rs.100,000.00
ඕනෑම අංක 3ක් සමග ඉංග්‍රීසි අකුර සඳහා Rs.5,000,000.00

දිනුම් ඇදීම දිනය

විකාශනය කාලය