සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 3378 | 2020-සැප්තැ-21 සදුදා

 • 18
 • 51
 • 64
 • 74
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2929 | 2020-සැප්තැ-21 සදුදා

 • 04
 • 05
 • 26
 • 28

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1222 | 2020-සැප්තැ-21 සදුදා

 • 55
 • 61
 • 73
 • 75
 • O

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 627 | 2020-සැප්තැ-20 ඉරිදා

 • 28
 • 41
 • 67
 • 74
 • I

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 368 | 2020-සැප්තැ-19 සෙනසුරාදා

 • 01
 • 05
 • 34
 • 08
 • W

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1691 | 2020-සැප්තැ-21 සදුදා

 • 04
 • 30
 • 39
 • 65
 • B

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්