සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 2312 | 2024-ජූනි-22 සෙනසුරාදා

 • R
 • 09
 • 23
 • 40
 • 68

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 4198 | 2024-ජූනි-22 සෙනසුරාදා

 • 29
 • 34
 • 37
 • 48

සුපිරි ධන සම්පත

දිනුම් අදින අංකය - 220 | 2024-ජූනි-22 සෙනසුරාදා

 • C
 • 4
 • 7
 • 9
 • 9
 • 7
 • 4

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම් / දෙවනි වරම

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 2486 | 2024-ජූනි-22 සෙනසුරාදා

 • D
 • 05
 • 42
 • 46
 • 72

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 1662 | 2024-ජූනි-22 සෙනසුරාදා

 • M
 • 07
 • 10
 • 31
 • 70
 • 03

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 643 | 2023-නොවැ-04 සෙනසුරාදා

 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම් / දෙවනි වරම

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 2035 | 2024-ජූනි-19 බදාදා

 • A
 • 08
 • 17
 • 36
 • 57

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම් / දෙවනි වරම

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 492 | 2024-ජූනි-21 සිකුරාදා

 • 20
 • 21
 • 45

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම් / දෙවනි වරම