සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 1563 | 2022-මැයි-12 බ්‍රහස්පතින්දා

 • F
 • 37
 • 44
 • 65
 • 68

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 3898 | 2022-මැයි-12 බ්‍රහස්පතින්දා

 • N
 • 23
 • 42
 • 44
 • 73

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3449 | 2022-මැයි-12 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 07
 • 18
 • 22
 • 28

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1737 | 2022-මැයි-12 බ්‍රහස්පතින්දා

 • T
 • 01
 • 45
 • 67
 • 75

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 913 | 2022-මැයි-12 බ්‍රහස්පතින්දා

 • J
 • 18
 • 19
 • 69
 • 74
 • 24

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 505 | 2022-අප්‍රේල්-30 සෙනසුරාදා

 • F
 • 08
 • 19
 • 48
 • 02

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1831 | 2022-අප්‍රේල්-27 බදාදා

 • H
 • 26
 • 31
 • 45
 • 52

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 169 | 2022-මැයි-10 අඟහරුවාදා

 • 17
 • 19
 • 36

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්