සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 670 | 2019-ජුලි-15 සදුදා

 • 04
 • 32
 • 47
 • 72
 • I

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3209 | 2019-ජුලි-15 සදුදා

 • 12
 • 23
 • 59
 • 65
 • 13
 • I

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 287 | 2019-ජන-20 ඉරිදා

 • 18
 • 35
 • 39
 • 60
 • 12

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 787 | 2019-ජුලි-12 සිකුරාදා

 • 11
 • 32
 • 38
 • 56
 • O

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2560 | 2019-ජුලි-14 ඉරිදා

 • 23
 • 39
 • 43
 • 49

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1006 | 2019-ජුලි-15 සදුදා

 • 07
 • 28
 • 48
 • 77
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 468 | 2019-ජුලි-14 ඉරිදා

 • 27
 • 43
 • 61
 • 72
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 261 | 2019-ජුලි-13 සෙනසුරාදා

 • 02
 • 16
 • 64
 • 08
 • T

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 92 | 2019-ජන-09 බදාදා

 • 03
 • 13
 • 44
 • O

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1586 | 2019-ජුලි-15 සදුදා

 • 06
 • 09
 • 23
 • 43
 • V

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්