සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 1689 | 2022-සැප්තැ-24 සෙනසුරාදා

 • Y
 • 03
 • 23
 • 24
 • 49

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 4024 | 2022-සැප්තැ-24 සෙනසුරාදා

 • U
 • 04
 • 29
 • 36
 • 74

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3575 | 2022-සැප්තැ-24 සෙනසුරාදා

 • 10
 • 17
 • 27
 • 48

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1863 | 2022-සැප්තැ-24 සෙනසුරාදා

 • H
 • 22
 • 23
 • 57
 • 61

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 1039 | 2022-සැප්තැ-24 සෙනසුරාදා

 • P
 • 09
 • 27
 • 40
 • 67
 • 03

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 530 | 2022-සැප්තැ-24 සෙනසුරාදා

 • C
 • 23
 • 28
 • 57
 • 05

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1855 | 2022-සැප්තැ-21 බදාදා

 • V
 • 23
 • 35
 • 57
 • 62

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 226 | 2022-සැප්තැ-23 සිකුරාදා

 • 11
 • 29
 • 44

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්