සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 734 | 2019-සැප්තැ-17 අඟහරුවාදා

 • 13
 • 22
 • 50
 • 63
 • P

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3236 | 2019-සැප්තැ-16 සදුදා

 • 05
 • 34
 • 49
 • 50
 • 02
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 792 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 25
 • 28
 • 34
 • 58
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2620 | 2019-සැප්තැ-17 අඟහරුවාදා

 • 08
 • 11
 • 26
 • 48

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1042 | 2019-සැප්තැ-16 සදුදා

 • 05
 • 41
 • 55
 • 66
 • X

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 475 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 17
 • 22
 • 41
 • 44
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 496 | 2019-සැප්තැ-17 අඟහරුවාදා

 • 02
 • 29
 • 52
 • 78
 • S

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 279 | 2019-සැප්තැ-13 සිකුරාදා

 • 17
 • 37
 • 48
 • 08
 • J

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1604 | 2019-සැප්තැ-17 අඟහරුවාදා

 • 18
 • 33
 • 43
 • 61
 • A

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්