සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 890 | 2020-පෙබ-21 සිකුරාදා

 • 14
 • 34
 • 62
 • 66
 • Z

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3303 | 2020-පෙබ-19 බදාදා

 • 01
 • 20
 • 26
 • 36
 • H

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 792 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 25
 • 28
 • 34
 • 58
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2776 | 2020-පෙබ-21 සිකුරාදා

 • 14
 • 33
 • 42
 • 47

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1130 | 2020-පෙබ-20 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 38
 • 64
 • 67
 • 76
 • B

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 475 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 17
 • 22
 • 41
 • 44
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 562 | 2020-පෙබ-21 සිකුරාදා

 • 19
 • 42
 • 55
 • 61
 • N

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 325 | 2020-පෙබ-21 සිකුරාදා

 • 01
 • 47
 • 59
 • 02
 • Z

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1649 | 2020-පෙබ-20 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 08
 • 35
 • 63
 • 65
 • H

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්