සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 1328 | 2021-අගෝ-03 අඟහරුවාදා

 • 18
 • 56
 • 57
 • 60
 • P

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 3663 | 2021-අගෝ-03 අඟහරුවාදා

 • 16
 • 24
 • 51
 • 60
 • T

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3214 | 2021-අගෝ-03 අඟහරුවාදා

 • 30
 • 36
 • 42
 • 56

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1502 | 2021-අගෝ-03 අඟහරුවාදා

 • 09
 • 25
 • 37
 • 44
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 739 | 2021-අගෝ-03 අඟහරුවාදා

 • 37
 • 40
 • 51
 • 79
 • S

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 441 | 2021-ජුලි-31 සෙනසුරාදා

 • 35
 • 42
 • 56
 • 04
 • Z

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1767 | 2021-අගෝ-02 සදුදා

 • 35
 • 47
 • 62
 • 70
 • A

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 84 | 2021-ජුලි-31 සෙනසුරාදා

 • 25
 • 33
 • 36

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්