සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 1364 | 2021-ඔක්-20 බදාදා

 • 02
 • 12
 • 38
 • 54
 • Q

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 3699 | 2021-ඔක්-20 බදාදා

 • 20
 • 53
 • 59
 • 63
 • S

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3250 | 2021-ඔක්-20 බදාදා

 • 13
 • 18
 • 27
 • 41

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1538 | 2021-ඔක්-20 බදාදා

 • 33
 • 54
 • 60
 • 62
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 754 | 2021-ඔක්-19 අඟහරුවාදා

 • 04
 • 23
 • 39
 • 51
 • Z

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 451 | 2021-ඔක්-16 සෙනසුරාදා

 • 16
 • 23
 • 61
 • 06
 • M

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1778 | 2021-ඔක්-20 බදාදා

 • 01
 • 26
 • 51
 • 55
 • T

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 94 | 2021-ඔක්-20 බදාදා

 • 11
 • 26
 • 48

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්