සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 1932 | 2023-ජූනි-01 බ්‍රහස්පතින්දා

 • Y
 • 16
 • 28
 • 34
 • 38

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 4267 | 2023-ජූනි-01 බ්‍රහස්පතින්දා

 • W
 • 05
 • 38
 • 57
 • 72

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3818 | 2023-ජූනි-01 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 03
 • 08
 • 18
 • 54

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 2106 | 2023-ජූනි-01 බ්‍රහස්පතින්දා

 • S
 • 41
 • 72
 • 75
 • 76

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 1282 | 2023-ජූනි-01 බ්‍රහස්පතින්දා

 • D
 • 03
 • 22
 • 50
 • 55
 • 03

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 598 | 2023-ජූනි-01 බ්‍රහස්පතින්දා

 • V
 • 11
 • 29
 • 62
 • 08

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1926 | 2023-මැයි-31 බදාදා

 • D
 • 01
 • 30
 • 45
 • 64

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 330 | 2023-මැයි-30 අඟහරුවාදා

 • 09
 • 20
 • 21

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

වාලම්පුරි

දිනුම් අදින අංකය - 4 | 2023-මැයි-12 සිකුරාදා

 • 03
 • 21
 • 45

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලකී ෆ්‍රීඩම්

දිනුම් අදින අංකය - 1 | 2023-පෙබ-10 සිකුරාදා

 • T
 • 02
 • 35
 • 52

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්