සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 1204 | 2021-පෙබ-24 බදාදා

 • 10
 • 19
 • 39
 • 65
 • H

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 3534 | 2021-පෙබ-24 බදාදා

 • 13
 • 31
 • 51
 • 72
 • C

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3085 | 2021-පෙබ-24 බදාදා

 • 22
 • 25
 • 36
 • 56

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1378 | 2021-පෙබ-24 බදාදා

 • 02
 • 04
 • 13
 • 71
 • M

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 694 | 2021-පෙබ-23 අඟහරුවාදා

 • 19
 • 40
 • 49
 • 51
 • J

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 412 | 2021-පෙබ-20 සෙනසුරාදා

 • 02
 • 39
 • 60
 • 04
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1736 | 2021-පෙබ-24 බදාදා

 • 06
 • 23
 • 30
 • 39
 • A

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 55 | 2021-පෙබ-24 බදාදා

 • 19
 • 30
 • 38

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්