සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 677 | 2019-ජුලි-22 සදුදා

 • 16
 • 42
 • 54
 • 67
 • L

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3212 | 2019-ජුලි-22 සදුදා

 • 33
 • 50
 • 62
 • 72
 • 45
 • H

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ගැලැක්සි ස්ටාර්

දිනුම් අදින අංකය - 287 | 2019-ජන-20 ඉරිදා

 • 18
 • 35
 • 39
 • 60
 • 12

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 789 | 2019-ජුලි-19 සිකුරාදා

 • 03
 • 14
 • 21
 • 27
 • W

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2565 | 2019-ජුලි-21 ඉරිදා

 • 01
 • 10
 • 25
 • 36

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1010 | 2019-ජුලි-22 සදුදා

 • 14
 • 18
 • 47
 • 53
 • L

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 471 | 2019-ජුලි-21 ඉරිදා

 • 07
 • 14
 • 53
 • 57
 • J

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 263 | 2019-ජුලි-20 සෙනසුරාදා

 • 07
 • 18
 • 30
 • 06
 • F

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

දස ලක්ෂපති

දිනුම් අදින අංකය - 92 | 2019-ජන-09 බදාදා

 • 03
 • 13
 • 44
 • O

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1588 | 2019-ජුලි-22 සදුදා

 • 20
 • 33
 • 58
 • 70
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්