සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 792 | 2019-නොවැ-14 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 12
 • 20
 • 49
 • 52
 • W

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3261 | 2019-නොවැ-13 බදාදා

 • 20
 • 53
 • 68
 • 73
 • L

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 792 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 25
 • 28
 • 34
 • 58
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2678 | 2019-නොවැ-14 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 03
 • 08
 • 31
 • 52

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1075 | 2019-නොවැ-14 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 08
 • 24
 • 47
 • 76
 • D

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 475 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 17
 • 22
 • 41
 • 44
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 520 | 2019-නොවැ-12 අඟහරුවාදා

 • 32
 • 62
 • 66
 • 76
 • D

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 296 | 2019-නොවැ-13 බදාදා

 • 32
 • 35
 • 53
 • 06
 • K

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1621 | 2019-නොවැ-14 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 35
 • 38
 • 58
 • 62
 • J

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්