அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

லாட்டரிகள்

அத கோடிபதி

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
அத கோடிபதி

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

இதில் 1 தொடக்கம் 77 வரை இலக்கங்கள் அச்சிடப்பட்ட 77 பந்துகளிலிருந்து 4 னை ஒரு இயந்திரத்திலிருந்தும்இ ஆங்கில எழுத்துக்கள் அச்சிடப்பட்ட மேலும் 26 பந்துகளிலிருந்து ஒரு எழுத்தினை வேறு இயந்திரத்தின் மூலம் தெரிவூ செய்து பின்வருமாறு பரிசுகள் வழங்கப்படும். பரிசமை

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

எந்த ஒற்றை எண் Rs.20.00
Rs.20.00
எந்த எண் 2 Rs.100.00
எந்த 3 எண்கள் Rs.1,000.00
4 எண்கள் Rs.1,000,000.00
எந்த 1 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.40.00
எந்த 2 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.1,000.00
எந்த 3 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.100,000.00
4 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.50,000,000.00

தேதி வரைய

திங்கட்கிழமை சிகப்பு நிற லொத்தர்கள் செவ்வாய்க்கிழமை நீல நிற லொத்தர்கள் புதன்கிழமை பச்சை நிற லொத்தர்கள் வியாழக்கிழமை ஊதா நிற லொத்தர்கள் வெள்ளிக்கிழமை செம்மஞ்சள் நிற லொத்தர்கள் சனிக்கிழமை இளஞ்சிவப்பு நிற லொத்தர்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை இளம் நீல நிற லொத்தர்கள

ஒளிபரப்பு நேரம்

நாளாந்தம் இரவு 9.30 மணிக்கு தேசிய ரூபவாஹினியில்

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

4 வெற்றி இலக்கங்கள். 75 பந்துகளில் 04 இலக்கங்கள் ஓர் இயந்திரத்திலிருந்து தெரிவுசெய்யப்படும்.
போனஸ் இலக்கம் – அதே இயந்திரத்திலிருந்து எஞ்சிய 71 பந்துகளில் ஓர் இலக்கம் தெரிவுசெய்யப்படும்
ஆங்கில எழுத்து – வேறொரு இயந்திரத்திலிருந்து 26 ஆங்கில அரிச்சுவ

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

. Rs.20.00
எந்த ஒற்றை எண் Rs.20.00
எந்த எண் 2 Rs.100.00
எந்த 3 எண்கள் Rs.2,000.00
4 எண்கள் Rs.1,000,000.00
எந்த 1 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.60.00
எந்த 2 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.1,000.00
எந்த 3 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.100,000.00
4 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.30,000,000.00

தேதி வரைய

ஊதா நிறச் சீட்டு ஒவ்வொரு புதன்கிழமைகளிலும் பச்சை நிறச் சீட்டு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும்

ஒளிபரப்பு நேரம்

பி.ப.9.40 மணிக்கு திங்கள்,புதன் மற்றும் சனிக்கிழமைகளில் இலங்கை ரூபவாஹினி செனல் 1 அலைவரிசையின் ஊடாகவும், பி.ப.7.30 மணிக்கு செவ்வாய், வியாழன் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகிளில் செனல் ஐ அலைவரிசையின் ஊடாகவும்.

நியத்த ஜய

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
நியத்த ஜய

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

தேதி வரைய

ஒளிபரப்பு நேரம்

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
லக்கின அதிர்ஷ்டம்

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

1 வது படி – 62 பந்துகளில் 4 தெரிவுசெய்யப்படும்.
2 வது படி – 12 லக்கினச் சின்னங்களில் ஒன்று தெரிவுசெய்யப்படும்.

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஏதேனும் 01இலக்கம் Rs.20.00
Rs.20.00
ஏதேனும் 02 இலக்கம் Rs.100.00
ஏதேனும் 03 இலக்கம் Rs.1,000.00
04 இலக்கம் Rs.500,000.00
ஏதேனும் 01இலக்கம்+ லக்கின சின்னம் Rs.60.00
ஏதேனும் 02 இலக்கம்+ லக்கின சின்னம் Rs.200.00
ஏதேனும் 03 இலக்கம்+ லக்கின சின்னம் Rs.10,000.00
04 இலக்கம் + லக்கின சின்னம் Rs.2,000,000.00

தேதி வரைய

பச்சை நிற லொத்தர்கள் ஒவ்வொரு புதன்கிழமைகளிலும் சீட்டிழுக்கப்படும்.

ஒளிபரப்பு நேரம்

பி.ப.9.30 மணிக்கு செவ்வாய் , புதன், வெள்ளி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமகளில் இலங்கை ரூபவாஹினி செனல் 1 அலைவரிசையின் ஊடாகவும், பி.ப.9.30 மணிக்கு செவ்வாய், வியாழன் மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகிளில் செனல் ஐ அலைவரிசையின் ஊடாகவும்.

சுப்பர் போல்

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
சுப்பர் போல்

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

ஒரு இயந்திரத்திலிருந்து 77 பந்துகளில் 4 இலக்கங்கள் தெரிவு செய்யப்படும். இன்னுமொரு இயந்திரத்தில் 26 ஆங்கில எழுத்துக்களில் [1] ஒரு பந்து தெரிவு செய்யப்படும்.

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.20.00
ஏதாவது ஒரு இலக்கத்திற்கு Rs.20.00
ஏதாவது 2 இலக்கங்களிற்கு Rs.100.00
ஏதாவது 3 இலக்கங்களிற்கு Rs.2,000.00
4 இலக்கங்களிற்கு Rs.1,000,000.00
ஏதேனும் 1இலக்கம் + ஆங்கில எழுத்து Rs.40.00
ஏதேனும் 2 இலக்கங்கள் + ஆங்கில எழுத்து Rs.1,000.00
ஏதேனும் 3 இலக்கங்கள் + ஆங்கில எழுத்து Rs.100,000.00
4 இலக்கம் + ஆங்கில எழுத்து Rs.50,000,000.00

தேதி வரைய

நீல நிற டிக்கெட்கள் சனிக்கிழமைகளிலும், பச்சை நிற டிக்கெட்கள் வியாழகிழமைகளிலும், ஊதா நிற டிக்கெட்கள் திங்கட்கிழமைகளிலும்.

ஒளிபரப்பு நேரம்

கோடிபதி சனிதா

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
கோடிபதி சனிதா

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

ஒரு இயந்திரத்திலிருந்து 80 பந்துகளில் 4 இலக்கங்கள் தெரிவு செய்யப்படும். இன்னுமொரு இயந்திரத்தில் 26 ஆங்கில எழுத்துக்களில் [1] ஒரு பந்து தெரிவு செய்யப்படும்.

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஏதாவது ஒரு இலக்கத்திற்கு Rs.20.00
ஏதாவது ஒரு ஆங்கில எழுத்திற்கு Rs.20.00
ஏதேனும் 1 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.60.00
எந்த 2 எண்கள் Rs.100.00
ஏதேனும் 2 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.1,000.00
எந்த 3 எண்கள் Rs.2,000.00
ஏதேனும் 3 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.100,000.00
எந்த 4 எண்கள் Rs.1,000,000.00
ஏதேனும் 4 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.75,000,000.00

தேதி வரைய

ஊதா நிற டிக்கெட்கள் செவ்வாய்கிழமைகளிலும், செம்மஞ்சள் நிற டிக்கெட்கள் வெள்ளிகிழமைகளிலும், பச்சை நிற டிக்கெட்கள் ஞாயிற்றுகிழமைகளிலும்.

ஒளிபரப்பு நேரம்

இரவு 9.30 மணிக்கு ஒவ்வொரு செவ்வாய், வெள்ளி மற்றும் ஞாயிற்றுகிழமைகளிலும். தேசிய ரூபவாஹினி அலைவரிசையில் ஒளிபரப்பப்படும்.

கோடிபதி சனிதா

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
கோடிபதி சனிதா

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

ஒரு இயந்திரத்திலிருந்து 80 பந்துகளில் 4 இலக்கங்கள் தெரிவு செய்யப்படும். இன்னுமொரு இயந்திரத்தில் 26 ஆங்கில எழுத்துக்களில் [1] ஒரு பந்து தெரிவு செய்யப்படும்.

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஏதாவது ஒரு இலக்கத்திற்கு Rs.20.00
ஏதாவது ஒரு ஆங்கில எழுத்திற்கு Rs.20.00
ஏதேனும் 1 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.60.00
எந்த 2 எண்கள் Rs.100.00
ஏதேனும் 2 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.1,000.00
எந்த 3 எண்கள் Rs.2,000.00
ஏதேனும் 3 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.100,000.00
எந்த 4 எண்கள் Rs.1,000,000.00
ஏதேனும் 4 எண்கள் + ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.75,000,000.00

தேதி வரைய

ஊதா நிற டிக்கெட்கள் செவ்வாய்கிழமைகளிலும், செம்மஞ்சள் நிற டிக்கெட்கள் வெள்ளிகிழமைகளிலும், பச்சை நிற டிக்கெட்கள் ஞாயிற்றுகிழமைகளிலும்.

ஒளிபரப்பு நேரம்

இரவு 9.30 மணிக்கு ஒவ்வொரு செவ்வாய், வெள்ளி மற்றும் ஞாயிற்றுகிழமைகளிலும். தேசிய ரூபவாஹினி அலைவரிசையில் ஒளிபரப்பப்படும்.

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

ஒரு இயந்திரத்தில் 70 பந்துகளில் இருந்து 3 பந்துகள் தெரிவு செய்யப்படும் மற்றுமொரு இயந்திரத்தில் இருந்து 9 பந்துகளில் 1 தெரிவு செய்யப்படும். மற்றுமொரு இயந்திரத்தில் இருந்து 12 மாதங்களில் 1 பந்து தெரிவு செய்யப்படும்.

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

விதி எண் Rs.20.00
ஆங்கில எழுத்து Rs.20.00
யாதாயினும் ஒரு இலக்கத்திற்கு Rs.20.00
யாதாயினும் 02 இலக்கங்களுக்கு Rs.100.00
யாதாயினும் 03 இலக்கங்களுக்கு Rs.50,000.00
யாதாயினும் ஒரு இலக்கத்துடன் விதி எண்ணிற்கு Rs.100.00
யாதாயினும் 02 இலக்கங்களுடன் விதி எண்ணிற்கு Rs.500.00
யாதாயினும் 03 இலக்கங்களுடன் விதி எண்ணிற்கு Rs.500,000.00
யாதாயினும் ஒரு இலக்கத்துடன் ஆங்கில எழுத்திற்கு Rs.100.00
யாதாயினும் 02 இலக்கங்களுடன் ஆங்கில எழுத்திற்கு Rs.500.00
யாதாயினும் 03 இலக்கங்களுடன் ஆங்கில எழுத்திற்கு Rs.100,000.00
ஒரு இலக்கம் + விதி எண் + ஆங்கில எழுத்து Rs.200.00
இரண்டு இலக்கங்கள் + விதி எண் + ஆங்கில எழுத்து Rs.10,000.00
மூன்று இலக்கங்கள் + விதி எண் + ஆங்கில எழுத்து Rs.10,000,000.00

தேதி வரைய

நீல நிற டிக்கட்கள் ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமைகளிலும் சிவப்பு நிற டிக்கட்கள் ஒவ்வொரு சனிக்கிழமைகளிலும் சீட்டிழுக்கப்படும்.

ஒளிபரப்பு நேரம்

இலங்கை ரூபவாஹினி அலைவரிசையில் வியாழன், சனிக்கிழமைகளில் இரவு 9.30 ற்கு

ஜயோதா

உங்கள் வெற்றி பாருங்கள்
Or
ஜயோதா

விளையாட்டு நடைமுறைகள்

4 வெற்றி இலக்கங்கள் – ஒர் இயந்திரத்திலுள்ள 70 பந்துகளிலிருந்து நான்கு (04) இலக்க்கங்கள் தெரிவுசெய்யப்படும்.
சுப்பர் இலக்கம் – மற்றோர் இயந்திரத்திலுள்ள 26 ஆங்கில அரிச்சுவடி எழுத்திலிருந்து ஒர் (01) எழுத்து தெரிவு செய்யப்படும்.

பரிசு அமைப்பு

ஒழுங்கமைப்பு

பரிசு (ரூபாவில்)

ஏதேனும் ஆங்கில எழுத்துக்கு Rs.20.00
ஏதேனும் 1இலக்கத்துக்கு Rs.20.00
எந்த எண் 2 Rs.100.00
எந்த 3 எண்கள் எண் Rs.2,000.00
4 எண்கள் Rs.1,000,000.00
ஏதேனும் 1இலக்கம் + ஆங்கில எழுத்து Rs.40.00
எந்த 2 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.1,000.00
எந்த 3 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.50,000.00
4 எண்கள் + ஆங்கிலம் கடிதம் Rs.20,000,000.00

தேதி வரைய

மஞ்சள் நிறச் சீட்டு வாரத்தின் ஒவ்வொரு திங்கட்கிழமைகளிலும் செம்மஞ்சள் நிறச் சீட்டு ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமைகளிலும்.

ஒளிபரப்பு நேரம்

இலங்கை ரூபவாகினி ச்சனல் 1 இல் திங்கள் மற்றும் வியாழக்கிழமை பி.ப 9.30
ச்சனல் ஐ இல் செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் மு.ப 7.30