அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

முடிவு

அத கோடிபதி

எண் வரைய - 936 | 2020-ஆனி-02 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 13
 • 27
 • 29
 • 49
 • V

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 3320 | 2020-ஆனி-01 திங்கள்

 • 06
 • 23
 • 39
 • 74
 • Y

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

நியத்த ஜய

எண் வரைய - 792 | 2019-ஆடி-30 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 25
 • 28
 • 34
 • 58
 • Y

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 2822 | 2020-ஆனி-02 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 02
 • 52
 • 53
 • 54

சுப்பர் போல்

எண் வரைய - 1153 | 2020-ஆனி-01 திங்கள்

 • 36
 • 40
 • 48
 • 65
 • B

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

கோடிபதி சனிதா

எண் வரைய - 475 | 2019-ஆடி-30 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 17
 • 22
 • 41
 • 44
 • R

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

கோடிபதி சனிதா

எண் வரைய - 579 | 2020-ஆனி-02 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 18
 • 26
 • 37
 • 56
 • S

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 333 | 2020-பங்குனி-20 வெள்ளி

 • 06
 • 44
 • 45
 • 04
 • K

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

ஜயோதா

எண் வரைய - 1660 | 2020-ஆனி-02 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 27
 • 34
 • 36
 • 51
 • B

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய