සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 1409 | 2021-දෙසැ-04 සෙනසුරාදා

 • 20
 • 39
 • 68
 • 77
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 3744 | 2021-දෙසැ-04 සෙනසුරාදා

 • 04
 • 35
 • 46
 • 67
 • M

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3295 | 2021-දෙසැ-04 සෙනසුරාදා

 • 15
 • 18
 • 34
 • 39

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1583 | 2021-දෙසැ-04 සෙනසුරාදා

 • 26
 • 55
 • 60
 • 69
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 773 | 2021-දෙසැ-03 සිකුරාදා

 • 28
 • 38
 • 65
 • 67
 • X

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 465 | 2021-දෙසැ-04 සෙනසුරාදා

 • 11
 • 25
 • 61
 • 07
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1790 | 2021-දෙසැ-01 බදාදා

 • 24
 • 37
 • 55
 • 60
 • C

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 107 | 2021-දෙසැ-04 සෙනසුරාදා

 • 25
 • 42
 • 48

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්