සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 769 | 2019-ඔක්-22 අඟහරුවාදා

 • 01
 • 07
 • 16
 • 46
 • T

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3251 | 2019-ඔක්-21 සදුදා

 • 05
 • 09
 • 65
 • 74
 • 25
 • V

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 792 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 25
 • 28
 • 34
 • 58
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2655 | 2019-ඔක්-22 අඟහරුවාදා

 • 01
 • 37
 • 43
 • 62

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1062 | 2019-ඔක්-21 සදුදා

 • 01
 • 10
 • 26
 • 73
 • F

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 475 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 17
 • 22
 • 41
 • 44
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 511 | 2019-ඔක්-22 අඟහරුවාදා

 • 12
 • 23
 • 29
 • 30
 • N

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 289 | 2019-ඔක්-18 සිකුරාදා

 • 26
 • 55
 • 63
 • 04
 • U

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1614 | 2019-ඔක්-22 අඟහරුවාදා

 • 07
 • 17
 • 34
 • 60
 • U

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්