සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 1868 | 2023-මාර්තු-22 බදාදා

 • N
 • 14
 • 25
 • 26
 • 36

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 4203 | 2023-මාර්තු-22 බදාදා

 • T
 • 10
 • 32
 • 53
 • 63

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3754 | 2023-මාර්තු-22 බදාදා

 • 09
 • 28
 • 36
 • 45

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 2042 | 2023-මාර්තු-22 බදාදා

 • D
 • 07
 • 22
 • 33
 • 39

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 1218 | 2023-මාර්තු-22 බදාදා

 • O
 • 13
 • 40
 • 52
 • 56
 • 20

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 580 | 2023-මාර්තු-18 සෙනසුරාදා

 • I
 • 12
 • 25
 • 34
 • 06

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1907 | 2023-මාර්තු-22 බදාදා

 • F
 • 05
 • 21
 • 23
 • 67

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 303 | 2023-මාර්තු-21 අඟහරුවාදා

 • 01
 • 24
 • 40

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

වාලම්පුරි

දිනුම් අදින අංකය - 3 | 2023-මාර්තු-16 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 14
 • 34
 • 44

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලකී ෆ්‍රීඩම්

දිනුම් අදින අංකය - 1 | 2023-පෙබ-10 සිකුරාදා

 • T
 • 02
 • 35
 • 52

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්