සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 2122 | 2023-දෙසැ-08 සිකුරාදා

 • E
 • 07
 • 11
 • 36
 • 49

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 4457 | 2023-දෙසැ-08 සිකුරාදා

 • W
 • 04
 • 21
 • 68
 • 73

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 4008 | 2023-දෙසැ-08 සිකුරාදා

 • 05
 • 13
 • 53
 • 58

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම ලග්න සංකේතය

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

සුපිරි ධන සම්පත

දිනුම් අදින අංකය - 30 | 2023-දෙසැ-08 සිකුරාදා

 • J
 • 3
 • 0
 • 1
 • 3
 • 8
 • 7

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 2296 | 2023-දෙසැ-08 සිකුරාදා

 • D
 • 05
 • 10
 • 26
 • 29

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 1472 | 2023-දෙසැ-08 සිකුරාදා

 • J
 • 02
 • 24
 • 54
 • 64
 • 06

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 643 | 2023-නොවැ-04 සෙනසුරාදා

 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම ලග්න සංකේතය

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1980 | 2023-දෙසැ-06 බදාදා

 • N
 • 01
 • 31
 • 43
 • 49

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 412 | 2023-දෙසැ-08 සිකුරාදා

 • 09
 • 10
 • 15

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

වාලම්පුරි

දිනුම් අදින අංකය - 5 | 2023-ජුලි-21 සිකුරාදා

 • H
 • 05
 • 31
 • 52

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම ලග්න සංකේතය

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

ලකී ෆ්‍රීඩම්

දිනුම් අදින අංකය - 1 | 2023-පෙබ-10 සිකුරාදා

 • T
 • 02
 • 35
 • 52

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්