සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 2052 | 2023-සැප්තැ-29 සිකුරාදා

 • Y
 • 08
 • 28
 • 45
 • 68

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 4387 | 2023-සැප්තැ-29 සිකුරාදා

 • Y
 • 12
 • 24
 • 28
 • 52

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3938 | 2023-සැප්තැ-29 සිකුරාදා

 • 13
 • 31
 • 41
 • 54

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම ලග්න සංකේතය

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 2226 | 2023-සැප්තැ-29 සිකුරාදා

 • G
 • 13
 • 31
 • 41
 • 44

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 1402 | 2023-සැප්තැ-29 සිකුරාදා

 • L
 • 16
 • 25
 • 39
 • 65
 • 18

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 632 | 2023-සැප්තැ-28 බ්‍රහස්පතින්දා

 • Q
 • 31
 • 36
 • 63
 • 04

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම ලග්න සංකේතය

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1960 | 2023-සැප්තැ-27 බදාදා

 • E
 • 10
 • 18
 • 30
 • 61

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 382 | 2023-සැප්තැ-29 සිකුරාදා

 • 08
 • 27
 • 33

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

වාලම්පුරි

දිනුම් අදින අංකය - 5 | 2023-ජුලි-21 සිකුරාදා

 • H
 • 05
 • 31
 • 52

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම ලග්න සංකේතය

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

ලකී ෆ්‍රීඩම්

දිනුම් අදින අංකය - 1 | 2023-පෙබ-10 සිකුරාදා

 • T
 • 02
 • 35
 • 52

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්