සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 2247 | 2024-අප්‍රේල්-11 බ්‍රහස්පතින්දා

 • B
 • 29
 • 44
 • 48
 • 63

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 4582 | 2024-අප්‍රේල්-11 බ්‍රහස්පතින්දා

 • N
 • 10
 • 26
 • 40
 • 69

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 4133 | 2024-අප්‍රේල්-11 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 02
 • 16
 • 26
 • 42

සුපිරි ධන සම්පත

දිනුම් අදින අංකය - 155 | 2024-අප්‍රේල්-11 බ්‍රහස්පතින්දා

 • Y
 • 1
 • 4
 • 9
 • 1
 • 0
 • 3

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 2421 | 2024-අප්‍රේල්-11 බ්‍රහස්පතින්දා

 • U
 • 41
 • 45
 • 49
 • 63

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 1597 | 2024-අප්‍රේල්-11 බ්‍රහස්පතින්දා

 • B
 • 17
 • 18
 • 40
 • 71
 • 27

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 643 | 2023-නොවැ-04 සෙනසුරාදා

 • G
 • 23
 • 27
 • 31
 • 05

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ලග්න සංකේතය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම ලග්න සංකේතය

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 2016 | 2024-අප්‍රේල්-10 බදාදා

 • X
 • 03
 • 19
 • 21
 • 34

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 465 | 2024-අප්‍රේල්-09 අඟහරුවාදා

 • 13
 • 20
 • 29

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

දෙවනි වරම

විශේෂ දිනුම්