அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

.

25-July-2018

.


24-June-2019

...

லக்கின அதிர்ஷ்ட சுப்பிரி வெற்றியாளர்கள் மற்றும் பத்து இலட்சத்தை வென்ற வெற்றியாளர்கள் முப்பத்தேழு பேருக்கு அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையினால் பரிசில்கள் வழங்குதல்.

14-June-2019

லக்கின அதிர்ஷ்ட சுப்பிரி வெற்றியாளர்கள் மற்றும் பத்து இலட்சத்தை வென்ற வெற்றியாளர்கள் முப்பத்தேழு பேருக்கு அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையினால் பரிசில்கள் வழங்குதல்.

தொடர்ச்சியாக பொது மக்களுக்கு வெற்றிகளை அள்ளி வழங்கும் அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் மற்றொரு பரிசு வழங்கும் விழாவை ஜூன் மாதம் 13 ஆந் திகதியன்று அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் கேட்போர் கூடத்தில் நடாத்தியது.

அதன் பொது லக்கின அதிர்ஷ்டம் 2470 ஆம் வாரத்தின் சுப்பிரி ஜயமல்லவான ரூபா. 2,908,114 ஆன தொகை...

சிறப்புக் கட்டுரைகள்