அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

இம்முறை அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் சுபிரி கோடிபதி வெற்றியாளர்கள் இருவருக்கு பணப் பரிசுகள் வழங்கல்.

24-January-2019

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையினால் கடந்த இரு வார காலத்தினுள் உருவாக்கப்பட்ட இரு கோடிபதிகளுக்கான காசோலைகள் வழங்கும் நிகழ்வு கடந்த 2019.01.16 ஆந் திகதியன்று அபிவிருத்தி லொத்தர் சபைக் கேட்போர் கூடத்தில் நடைபெற்றது.

அத கோடிபதி சீட்டிலுப்பின் மூலம் வெற்றியீட்டிய  பதினொறாவது கோடிபதி வெற்றியாளராக 489 ஆம் வார அத கோடிபதியின் சுபிரி ஜயமல்லவினை ரூபா. 57,251,915 ஆன தொகையை வென்ற அநுராதபுரத்தைச் சேர்ந்த திரு. எம்.ஜீ. யடாலதிஸ்ஸ அவர்களுக்கு காசோலை வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.  

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டத்தின் 205 ஆம் வார சுபிரி ஜயமல்ல ரூபா. 17,273,108 ஆன தொகையை வெற்றியீட்டிய வெற்றியாளராக மஹவயைச் சேர்ந்த திருமதி. எஸ்.என்.டப்.எம்.என்.பி. சேமசிங்க அவர்களுக்கும் அத்தினத்தன்று காசோலை வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

இவ் வெற்றியாளர்களை உருவாக்கிய லொத்தர் சீட்டிலுப்புக்களை விற்பனை செய்த நெலும்குளம் விற்பனை முகவர்களான திரு. எம்.ஆர். உபுல் அவர்களுக்கும் திரு.எம்.எஸ்.கே. திஸாநாயக அவர்களுக்கும் சான்றிதழ்களுடன் பணப் பரிசுகளும் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

இக் காசோலையினை  வழங்கி வைக்கும் நிகழ்விற்கு அபிவிருத்தி லொத்தர் சபைத் தலைவர் சேன சூரியப்பெரும, செயற்பாட்டுப் பணிப்பாளர் திரு. எச்.ஆர். விமலசிறி அவர்களுடன் ஏனைய அலுவலர்களும் கலந்து சிறப்பித்தார்கள்


லொத்தர் சீட்டிலுப்பு நாட்களின் திருத்தங்களுடன் நியத ஜய லொத்தர் சீட்டு சந்தையிலிருந்தும் அகற்றப்பட்டது.

02-August-2019

லொத்தர் சீட்டிலுப்பு நாட்களின் திருத்தங்களுடன் நியத ஜய லொத்தர் சீட்டு சந்தையிலிருந்தும் அகற்றப்பட்டது.

வாரந்தம் சகல செவ்வாய் மற்றும்  வெள்ளிக் கிழமைகளில் சீட்டிலுக்கப்படும் நியத ஜய லொத்தர் சீட்டு 2019 ஜூலை மாதம் 30 ஆந் திகதியிலிருந்து வலுவிலிருக்கும் வகையில் சந்தையிலிருந்து அகற்றுவதற்கு அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. அதன் இறுதி வெற்றிக்கான சீட்டிலுப்பு 2019 ஜூலை மாதம் 30 ஆ...

சிறப்புக் கட்டுரைகள்