அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் விற்பனை உதவியாளருக்கு கௌரவ சனாதிபதியினால் ட்ரைசைக்கிள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

08-July-2019

கௌரவ சனாதிபதியின் எண்ணக்கருவொன்றாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் “நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்” என்ற நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மற்றுமொரு கட்டமாக கடந்த ஜூலை மாதம் 06 ஆந் திகதியன்று பிபில பொது விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றது. அந் நிகழ்வில் அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையினால் நாடளாவிய ரீதியில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் விசேட தேவைகளுடன் கூடிய விற்பனை உதவியாளர்களுக்கு ட்ரைசைக்கிள் வழங்கி வைக்கும் நிகழ்வில் பங்குபற்றி சனாபதியின் கரங்களால் விசேட தேவையுடையுடன் கூடிய விற்பனை உதவியாளருக்கு ட்ரைசைக்கிள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

இந் நிகழ்வில் பொது நிருவாக, அனர்த்த முகாமைத்துவ மற்றும் கிராமியப் பொருளாதார அலுவல்கள் அமைச்சின் கௌரவ அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார அவர்கள், சமூக வலுவூட்டல் நலன்புரி அமைச்சர் தயா கமகே அவர்கள், காணி மற்றும் பாராளுமன்ற மறுசீரமைப்பு அமைச்சர் கயந்த கருணாதிலக அவர்கள், இலங்கை சுதந்திரக் கட்சியின் உறுப்பினர்களான மஹிந்த அமரவீர போன்றவர்களுடன் அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் வலய முகாமையாளர் மஹிந்த திஸாநாயக அவர்களும் கலந்து கொண்டார்கள்.

 


லொத்தர் சீட்டிலுப்பு நாட்களின் திருத்தங்களுடன் நியத ஜய லொத்தர் சீட்டு சந்தையிலிருந்தும் அகற்றப்பட்டது.

02-August-2019

லொத்தர் சீட்டிலுப்பு நாட்களின் திருத்தங்களுடன் நியத ஜய லொத்தர் சீட்டு சந்தையிலிருந்தும் அகற்றப்பட்டது.

வாரந்தம் சகல செவ்வாய் மற்றும்  வெள்ளிக் கிழமைகளில் சீட்டிலுக்கப்படும் நியத ஜய லொத்தர் சீட்டு 2019 ஜூலை மாதம் 30 ஆந் திகதியிலிருந்து வலுவிலிருக்கும் வகையில் சந்தையிலிருந்து அகற்றுவதற்கு அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது. அதன் இறுதி வெற்றிக்கான சீட்டிலுப்பு 2019 ஜூலை மாதம் 30 ஆ...

சிறப்புக் கட்டுரைகள்