அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

முடிவு

சனிக்கிழமை அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 3303 | 2020-மாசி-19 புதன்கிழமை

 • 01
 • 20
 • 26
 • 36
 • H

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

நியத்த ஜய

எண் வரைய - 792 | 2019-ஆடி-30 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 25
 • 28
 • 34
 • 58
 • Y

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

லக்கின அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 2776 | 2020-மாசி-21 வெள்ளி

 • 14
 • 33
 • 42
 • 47

சுப்பர் போல்

எண் வரைய - 1130 | 2020-மாசி-20 வியாழக்கிழமை

 • 38
 • 64
 • 67
 • 76
 • B

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

கோடிபதி சனிதா

எண் வரைய - 475 | 2019-ஆடி-30 செவ்வாய்க்கிழமை

 • 17
 • 22
 • 41
 • 44
 • R

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

கோடிபதி சனிதா

எண் வரைய - 562 | 2020-மாசி-21 வெள்ளி

 • 19
 • 42
 • 55
 • 61
 • N

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

அபிவிருத்தி அதிர்ஷ்டம்

எண் வரைய - 325 | 2020-மாசி-21 வெள்ளி

 • 01
 • 47
 • 59
 • 02
 • Z

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய

ஜயோதா

எண் வரைய - 1649 | 2020-மாசி-20 வியாழக்கிழமை

 • 08
 • 35
 • 63
 • 65
 • H

எண் மற்றும் சமநிலை தேதி வரைய

முடிவுகள்

வரைய