සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 1116 | 2020-නොවැ-28 සෙනසුරාදා

 • 05
 • 31
 • 52
 • 73
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 3446 | 2020-නොවැ-28 සෙනසුරාදා

 • 04
 • 14
 • 20
 • 66
 • M

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2997 | 2020-නොවැ-28 සෙනසුරාදා

 • 04
 • 05
 • 06
 • 59

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1290 | 2020-නොවැ-28 සෙනසුරාදා

 • 14
 • 23
 • 29
 • 65
 • S

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 656 | 2020-නොවැ-27 සිකුරාදා

 • 11
 • 13
 • 17
 • 45
 • B

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 388 | 2020-නොවැ-28 සෙනසුරාදා

 • 19
 • 39
 • 55
 • 06
 • Q

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1710 | 2020-නොවැ-25 බදාදා

 • 02
 • 08
 • 16
 • 38
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 30 | 2020-නොවැ-28 සෙනසුරාදා

 • 02
 • 30
 • 31

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්