සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3349 | 2020-අගෝ-10 සදුදා

 • 37
 • 41
 • 53
 • 56
 • T

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 792 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 25
 • 28
 • 34
 • 58
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2887 | 2020-අගෝ-10 සදුදා

 • 07
 • 21
 • 36
 • 51

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1190 | 2020-අගෝ-10 සදුදා

 • 21
 • 41
 • 49
 • 75
 • D

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 475 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 17
 • 22
 • 41
 • 44
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 609 | 2020-අගෝ-09 ඉරිදා

 • 09
 • 15
 • 16
 • 76
 • K

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 356 | 2020-අගෝ-07 සිකුරාදා

 • 15
 • 35
 • 68
 • 03
 • C

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1678 | 2020-අගෝ-04 අඟහරුවාදා

 • 01
 • 06
 • 36
 • 52
 • I

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්