සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 856 | 2020-ජන-18 සෙනසුරාදා

 • 15
 • 22
 • 31
 • 55
 • I

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3289 | 2020-ජන-18 සෙනසුරාදා

 • 03
 • 26
 • 32
 • 62
 • P

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 792 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 25
 • 28
 • 34
 • 58
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2742 | 2020-ජන-18 සෙනසුරාදා

 • 06
 • 19
 • 31
 • 37

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1111 | 2020-ජන-18 සෙනසුරාදා

 • 05
 • 11
 • 14
 • 62
 • L

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 475 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 17
 • 22
 • 41
 • 44
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 547 | 2020-ජන-17 සිකුරාදා

 • 02
 • 21
 • 52
 • 80
 • U

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 315 | 2020-ජන-17 සිකුරාදා

 • 11
 • 49
 • 69
 • 08
 • S

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1639 | 2020-ජන-16 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 19
 • 38
 • 45
 • 53
 • x

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්