සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 935 | 2020-ජූනි-01 සදුදා

 • 02
 • 20
 • 28
 • 32
 • N

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3320 | 2020-ජූනි-01 සදුදා

 • 06
 • 23
 • 39
 • 74
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 792 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 25
 • 28
 • 34
 • 58
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2821 | 2020-ජූනි-01 සදුදා

 • 06
 • 35
 • 41
 • 55

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1153 | 2020-ජූනි-01 සදුදා

 • 36
 • 40
 • 48
 • 65
 • B

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 475 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 17
 • 22
 • 41
 • 44
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 574 | 2020-මාර්තු-20 සිකුරාදා

 • 14
 • 30
 • 32
 • 78
 • A

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 333 | 2020-මාර්තු-20 සිකුරාදා

 • 06
 • 44
 • 45
 • 04
 • K

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1657 | 2020-මාර්තු-19 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 13
 • 29
 • 37
 • 40
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්