සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 796 | 2019-නොවැ-19 අඟහරුවාදා

 • 19
 • 27
 • 46
 • 47
 • G

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3263 | 2019-නොවැ-18 සදුදා

 • 12
 • 31
 • 59
 • 73
 • X

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 792 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 25
 • 28
 • 34
 • 58
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2682 | 2019-නොවැ-19 අඟහරුවාදා

 • 09
 • 13
 • 18
 • 61

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1077 | 2019-නොවැ-18 සදුදා

 • 17
 • 23
 • 55
 • 68
 • L

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 475 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 17
 • 22
 • 41
 • 44
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 522 | 2019-නොවැ-19 අඟහරුවාදා

 • 02
 • 18
 • 25
 • 32
 • M

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 297 | 2019-නොවැ-15 සිකුරාදා

 • 02
 • 23
 • 37
 • 05
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1622 | 2019-නොවැ-19 අඟහරුවාදා

 • 06
 • 17
 • 32
 • 69
 • V

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්