සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 1284 | 2021-මැයි-21 සිකුරාදා

 • 17
 • 32
 • 33
 • 71
 • T

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 3614 | 2021-මැයි-21 සිකුරාදා

 • 25
 • 28
 • 37
 • 57
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3165 | 2021-මැයි-21 සිකුරාදා

 • 25
 • 34
 • 47
 • 54

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1458 | 2021-මැයි-21 සිකුරාදා

 • 34
 • 56
 • 69
 • 70
 • V

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 728 | 2021-මැයි-21 සිකුරාදා

 • 11
 • 48
 • 52
 • 68
 • M

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 435 | 2021-මැයි-20 බ්‍රහස්පතින්දා

 • 18
 • 39
 • 67
 • 08
 • O

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1759 | 2021-මැයි-19 බදාදා

 • 03
 • 17
 • 38
 • 54
 • K

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 77 | 2021-මැයි-19 බදාදා

 • 13
 • 20
 • 39

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්