සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 973 | 2020-ජුලි-07 අඟහරුවාදා

 • 39
 • 62
 • 70
 • 75
 • F

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3334 | 2020-ජුලි-06 සදුදා

 • 08
 • 18
 • 39
 • 50
 • H

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 792 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 25
 • 28
 • 34
 • 58
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2854 | 2020-ජුලි-07 අඟහරුවාදා

 • 18
 • 21
 • 37
 • 60

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1171 | 2020-ජුලි-06 සදුදා

 • 10
 • 40
 • 59
 • 70
 • U

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 475 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 17
 • 22
 • 41
 • 44
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 595 | 2020-ජුලි-07 අඟහරුවාදා

 • 07
 • 20
 • 33
 • 47
 • G

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 346 | 2020-ජුලි-03 සිකුරාදා

 • 09
 • 20
 • 29
 • 04
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1670 | 2020-ජුලි-07 අඟහරුවාදා

 • 02
 • 37
 • 56
 • 64
 • I

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්