සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 1566 | 2022-මැයි-17 අඟහරුවාදා

 • O
 • 27
 • 28
 • 34
 • 36

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 3901 | 2022-මැයි-17 අඟහරුවාදා

 • L
 • 09
 • 14
 • 22
 • 46

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3452 | 2022-මැයි-17 අඟහරුවාදා

 • 23
 • 51
 • 61
 • 62

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1740 | 2022-මැයි-17 අඟහරුවාදා

 • B
 • 25
 • 41
 • 42
 • 76

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 916 | 2022-මැයි-17 අඟහරුවාදා

 • R
 • 07
 • 09
 • 30
 • 61
 • 19

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 505 | 2022-අප්‍රේල්-30 සෙනසුරාදා

 • F
 • 08
 • 19
 • 48
 • 02

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1831 | 2022-අප්‍රේල්-27 බදාදා

 • H
 • 26
 • 31
 • 45
 • 52

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සසිරි

දිනුම් අදින අංකය - 171 | 2022-මැයි-17 අඟහරුවාදා

 • 13
 • 19
 • 20

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්