සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

ප්‍රතිඵල

අද කෝටිපති

දිනුම් අදින අංකය - 915 | 2020-මාර්තු-17 අඟහරුවාදා

 • 06
 • 41
 • 46
 • 47
 • J

ශනිදා වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 3314 | 2020-මාර්තු-16 සදුදා

 • 07
 • 09
 • 63
 • 68
 • Z

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

නියත ජය

දිනුම් අදින අංකය - 792 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 25
 • 28
 • 34
 • 58
 • Y

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ලග්න වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 2801 | 2020-මාර්තු-17 අඟහරුවාදා

 • 01
 • 03
 • 28
 • 33

සුපර් බෝල්

දිනුම් අදින අංකය - 1145 | 2020-මාර්තු-16 සදුදා

 • 29
 • 51
 • 61
 • 66
 • I

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති ශනිදා

දිනුම් අදින අංකය - 475 | 2019-ජුලි-30 අඟහරුවාදා

 • 17
 • 22
 • 41
 • 44
 • R

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

කෝටිපති කප්රුක

දිනුම් අදින අංකය - 573 | 2020-මාර්තු-17 අඟහරුවාදා

 • 43
 • 48
 • 62
 • 78
 • N

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

සංවර්ධන වාසනාව

දිනුම් අදින අංකය - 331 | 2020-මාර්තු-13 සිකුරාදා

 • 09
 • 10
 • 32
 • 07
 • M

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්

ජයෝදා

දිනුම් අදින අංකය - 1656 | 2020-මාර්තු-17 අඟහරුවාදා

 • 15
 • 30
 • 40
 • 52
 • E

දිනුම් අදින අංකය සහ දිනය

ප්‍රතිඵල

විශේෂ දිනුම්