அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை

செய்தி

.

25-July-2018

.


அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் விற்பனை உதவியாளருக்கு கௌரவ சனாதிபதியினால் ட்ரைசைக்கிள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

08-July-2019

அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையின் விற்பனை உதவியாளருக்கு கௌரவ சனாதிபதியினால் ட்ரைசைக்கிள் வழங்கி வைக்கப்பட்டது.

கௌரவ சனாதிபதியின் எண்ணக்கருவொன்றாக நடைமுறைப்படுத்தப்படும் “நாட்டிற்காக ஒன்றிணைவோம்” என்ற நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் மற்றுமொரு கட்டமாக கடந்த ஜூலை மாதம் 06 ஆந் திகதியன்று பிபில பொது விளையாட்டு மைதானத்தில் நடைபெற்றது. அந் நிகழ்வில் அபிவிருத்தி லொத்தர் சபையினால் நாட...

கோடிபதி சனிதா விசேட சீட்டிலுப்பு ஜூலை மாதம் 30 ஆந் திகதி நடைபெறுகின்றது.

05-July-2019

கோடிபதி சனிதா விசேட சீட்டிலுப்பு ஜூலை மாதம் 30 ஆந் திகதி நடைபெறுகின்றது.

லொத்தர் சீட்டு விற்பனைச் சந்தையில் தனது ஈர்ப்புத் தன்மையினால் வெற்றியீட்டியுள்ள பிரபல்ய லொத்தர் சீட்டாக விளங்கும் “கோடிபதி சனிதா” சீட்டின் விசேட சீட்டிலுப்பு வாரத்தினை நடாத்துவதற்கு அபிவிருத்தி லொத்தர் சபை தீர்மானித்துள்ளது.

Read More

சிறப்புக் கட்டுரைகள்