සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ අලෙවි කුටි සහ ට‍්‍රයිසිකල් බෙදාදීමේ වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් රත්නපුරේදී

19-March-2019

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය තම  අලෙවි ජාලය දිරිමත් කිරීම සදහා ක‍්‍රියාත්මක කරන අලෙවි කුටි 500ක් සහ ආබාධිත අලෙවි සහයකයින් සදහා ට‍්‍රයිසිකල් බෙදාදීමේ වැඩසටහනේ තවත් අදියරක් පසුගිය මාර්තු 08 වන දින රත්නපුරේදී සිදුවිය.

එහිදී රත්නපුර දිස්ත‍්‍රික්කයේ අලෙවි නියෝජිතයින් 28 දෙනෙක් සදහා නව අලෙවි කුටි ලබාදීම සිදුවිය. රුපියල් 43,000/- ක් වටිනා ලොතරැයි අලෙවි කුටියක් සදහා අදාළ වටිනාකමින් 50%ක් පමණක් අය කර ගනිමින් සිදුකරන මෙම සත්කාරය යටතේ දැනට දිස්ති‍්‍රක්ක 14 සදහා නව අලෙවි කුටි ලබාදී ඇත.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සමග එක්ව සිටින මහනුවර  දිස්ත‍්‍රික් ආබාධිත අලෙවි සහයකින් හය දෙනෙක් සදහාද සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ වියදමින් ට‍්‍රයිසිකල් ලබාදීම එහිදී සිදුවිය.

තවද අලෙවි නියෝජිතයින් 15 දෙනෙක් සදහා උද්‍යාන කුඩ 15ක් ලබාදීමද එදින සිදුවිය.

මෙම අවස්ථාව සදහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති එස්.ඒ.පී සූරියප්පෙරුම මහතා සහ සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරී (විකුණුම්) සුනිල් ජයරත්න මහතා, විකුණුම් උපදේශක විජය සමරණායක මහතා සහ  මහනුවර දිස්ත‍්‍රික්ක කලාප කළමනාකරු කමල්සිරි මහතා සහභාගී විය.

තවද රත්නපුර දිස්ති‍්‍රක් බෙදාහැරීමේ අලෙවි නියෝජිත ජී.අයි.පුෂ්පවර්ණ මහතා ටී.එච්.එස් නිලන්ති මහත්මිය, ටී.වී ප‍්‍රියානි චන්ද‍්‍රිකා මහත්මිය විජිතා නන්දනී දිසානායක මහත්මිය යන අය සහභාගී විය.


විශේෂාංග ලිපි