සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ නිවේදක නිවේදිකාවන් වෙනුවෙන් දින පහක පුහුණු වැඩමුළුවක්

21-August-2019

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය තම ලොතරැයි  දිනුම් ඇදීමේ නිවේදක නිවේදිකාවන් වෙනුවෙන් දින පහක වැඩමුළුවක් පැවැත්වීමට කටයුතු කර ඇත.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය සමගින් එක්ව සිටින සියලුම නිවේදක නිවේදිකාවන්ගේ නිවේදන හැකියාවන් හා කුසලතාවයන් තවදුරටත් වැඩි දියුණු කර ගැනීමට අත්වැලක් ලබාදීම මෙම වැඩසටහනෙහි ප්‍රධාන අරමුණයි.

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ දිනුම් ඇදීමේ නිවේදන කටයුතු සිදුකරන සියලුම නිවේදක නිවේදිකාවන් මේ සදහා සහභාගී වීමට නියමිත අතර පහළොස් දෙනා බැගින් වූ කණ්ඩායම් දෙකක් වශයෙන් මෙම වැඩමුළුව සදහා ඔවුන් සහභාගී කරවනු ලබයි.

ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පීනී අනෝජා වීරසිංහ මහත්මිය විසින් මෙහෙයවනු ලබන බෙල්ලන්විල අභින යෝගා ආශ්‍රමයෙහි පැවැත්වූ මෙම වැඩමුළුව සදහා පසුගිය අගෝස්තු 09 වන දින සිට 13 වනදා දක්වා දින පහක කාලය තුළ නිවේදක නිවේදිකාවන් 15කින් යුත් පළමු කණ්ඩයම සහභාගි කරවීය.විශේෂාංග පුවත්