සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සුපර් බෝල් 1180 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල

21-September-2020

2020.07.23 දින පැවති සුපර් බෝල්  1180 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල- 5,28,38,180/-ක මුදල දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා පොල්ගහවෙල ඒ.එම්.සී.ආර්.අතපත්තු මහතා.
අදාඵ ජයග්‍රාහී ලොතරැයිපත අලෙවි කළේ ජාඇල අලෙවි නියෝජිත එම්.පී.කුමාර මහතා (232908) .විශේෂාංග ලිපි