සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන වාසනාව 354 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල

21-September-2020

2020.07.31 සංවර්ධන වාසනාව 354 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල 5,60,91,428/-ක මුදල දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා ගල්ඔය හන්දිය ප්‍රදේශයේ  එච්.එම්.කරුණාවතී මහත්මිය.
එම ජයග්‍රාහී ලොතරැයිපත අලෙවි කළේ හබරණ අලෙවි නියෝජිත  ටී.ජී.තුෂාරා හේමමාලි මහත්මිය (181921).විශේෂාංග ලිපි