සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන වාසනාව 356 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල

21-September-2020

2020.08.07 දින සංවර්ධන වාසනාව  356 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල - රු.10,118,132/-ක මුදල දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා ගල්ගමුව ප්‍රදේශයේ ඩබ්.එම්.සී.වලිසුන්දර මහත්මිය
එම ජයග්‍රාහී ලොතරැයිපත අලෙවි ක‍ළේ ගල්ගමුව අලෙවි නියෝජිත - ටී.එම්.එස්.බී.මැණිකේ මහත්මිය (151532).විශේෂාංග ලිපි