සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

ලග්න වාසනාව 2913 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා

02-October-2020

2020.09.05 දින පැවති ලග්න වාසනාව 2913 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල 25,45,732,/- ක මුදල දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා  දෙහිපේ ප්‍රදේශයේ කේ.එම්.වීරසිංහ මහතා.
අලෙවි නියෝජිත -  එච්.එම්.ප්‍රේමරත්න මහතා (050620) - නුවරඑළිය


"සංවර්ධන අභිමන් 2022” අම්පාර/මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් අලෙවි නියෝජිත හමුව

07-March-2022

"සංවර්ධන අභිමන් 2022”  අම්පාර/මඩකලපුව දිස්ත්‍රික් අලෙවි නි...

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ “සංවර්ධන අභිමන් 2022”අලෙවි නියෝජිත හමුව

28-February-2022

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ “සංවර්ධන අභිමන් 2022”අලෙවි නියෝජිත හමුව

ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ “සංවර්ධන අභිමන් 2022”අලෙවි නියෝජිත හමුව 2022 පෙබරවාරි මස 26  වන දින උණවටුන රොක් පෝට් හෝටල් පරිශ්‍රයේ දී පැවැත්විණි.

මෙම අවස්ථාව වැවිලි කර්මාන්ත කැබිනට් අමාත්‍ය ගරු රමේෂ් පතිරණ මැතිත...

විශේෂාංග ලිපි