සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

ලග්න වාසනාව සුපිරි ධන යෝගය 2783 වන වාරයේ ත්‍යාගය යතුරු පැදිය දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා

02-October-2020

2020.02.28 දින පැවති ලග්න වාසනාව සුපිරි ධන යෝගය 2783 වන වාරයේ ත්‍යාගය යතුරු පැදිය දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා  කිරුළපන ප්‍රදේශයේ යූ.වී.ජයන්ත රූපසිංහ මහතා.
ලොතරැයිපත අලෙවි කළේ  පුදුකුඩුඉරිප්පු  අලෙවි නියෝජිත එස්.ජී.එඩ්වඩ් මහතා (25/2508).විශේෂාංග ලිපි