සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

ශනිදා 3401 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල 3,04,43,351,/-ක මුදල දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා

25-November-2020

2020.10.14 දින පැවති ශනිදා  3401 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල 3,04,43,351,/-ක මුදල දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා ගණේගොඩ ප්‍රදේශයේ පී. කේ.චන්දන මහතා. 
ලොතරැයිපත අලෙවි කළේ  ඇල්පිටියේ අපේ යස විමනේ යස ලාල් මහතා විසිනි.විශේෂාංග ලිපි