සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සුපර් බෝල් 1228 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල 5,84,45,034/- දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා

25-November-2020

2020.09.27  දින පැවති සුපර් බෝල්  1228 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල 5,84,45,034/-ක මුදල දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා පොළොන්නරුව එස්.ඒ.එන්.අරුණසිරි මහතා.
ලොතරැයිපත අලෙවි කළේ පොළොන්නරුව අලෙවි නියෝජිත - නිමල් වික්‍රමසිංහ මහතා.
 විශේෂාංග පුවත්