සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

ශනිදා 3411 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල වූ 3,13,06,250/-ක මුදල දිනාගත් වාසනාවන්තයා

07-December-2020

ශනිදා 3411 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල වූ 3,13,06,250/-ක මුදල දිනාගත් වාසනාවන්තයා තලවතුගොඩ එල්.ඒ.පේමසිරි මහතා.

එම ජයග්‍රාහී ලොතරැයිපත අලෙවි කර තිබුණේ තලවතුගොඩ අලෙවි නියෝජිත ඩබ්.එස්.එම්.පෙරේරා මහතායි.විශේෂාංග පුවත්