සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ නව සභාපති ලෙස අමිත ගමගේ මහතා වැඩ බාරගනී

18-December-2020

මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ අධිකාරියේ හිටපු සභාපති අමිත ගමගේ මහතා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා ලෙස පත් කර ඇත. එතුමා විසින් නව ධුරයෙහි වැඩබාර ගැනීම 2020.12.17 දින සිදුවිය.විශේෂාංග ලිපි