සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

මහරගම අපේක්ෂා රෝහලට සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයෙන් මනුසත් මෙහෙවරක්!

11-January-2022

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සේවය කර මේ වන විට මියගොස් සිටින සේවක මහත්ම මහත්මීන් වෙනුවෙන් පුණ්‍යාණුමෝදනා කිරීමේ අරමුණින් මහරගම අපේක්ෂා රෝහල වෙත අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ ලබාදීම 2022.01.06 වන දින සිදුකරන ලදී. 

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සොෆ්ට් හාට් පදනම හා කාර්ය මණ්ඩලයේ එකමුතු දායකත්වයෙන්  මෙම දානමය පින්කම සිදුකරන ලදී. 

මෙම අවස්ථාව සදහා සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති අජිත් ගුණරත්න නාරගල මහතා, සාමාන්‍යාධිකාරී අනුර ජයරත්න මහතා ඇතුළු නිළධාරීන් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයින් සහභාගී විය.විශේෂාංග ලිපි