සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

DLB වාසනාවන්තයේ

22-June-2022

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ ලොතරැයිපත් තුළින් බිහිවුනු තවත් ජයග්‍රාහකයින් පිරිසකට එහි අභ්‍යන්තර විගණක වසන්ත සේනාධීර මහතා අතින් චෙක්පත් ලබාදීම සිදුවිය.
 


විශේෂාංග ලිපි