සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

ලග්න වාසනාව 2913 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා

02-October-2020

2020.09.05 දින පැවති ලග්න වාසනාව 2913 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල 25,45,732,/- ක මුදල දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා  දෙහිපේ ප්‍රදේශයේ කේ.එම්.වීරසිංහ මහතා.
අලෙවි නියෝජිත -  එච්.එම්.ප්‍රේමරත්න මහතා (050620) - නුවරඑළිය


විශේෂාංග පුවත්