සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන වාසනාවේ රු. 1,29,88,296/- ක සුපිරි ජයමල්ල දිනූ ජයග්‍රාහකයා

25-November-2020

2020.10.17 දින පැවති සංවර්ධන වාසනාව 376 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල- 1,29,88,296/- ක දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා වැටකේදෙණිය ප්‍රදේශයේ ඩබ්.ජී.ඒ.ජයසේකර මහතා.
ලොතරැයිපත අලෙවි කළේ ගම්පොල අලෙවි නියෝජිත සැම්සන් මුණිතුංග මහතා.
 විශේෂාංග ලිපි