සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

සංවර්ධන වාසනාවේ රු. 1,29,88,296/- ක සුපිරි ජයමල්ල දිනූ ජයග්‍රාහකයා

25-November-2020

2020.10.17 දින පැවති සංවර්ධන වාසනාව 376 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල- 1,29,88,296/- ක දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා වැටකේදෙණිය ප්‍රදේශයේ ඩබ්.ජී.ඒ.ජයසේකර මහතා.
ලොතරැයිපත අලෙවි කළේ ගම්පොල අලෙවි නියෝජිත සැම්සන් මුණිතුංග මහතා.
 අද කෝටිපති බිහිකළ සුපිරි කෝටිපති ජයග්‍රාහකයාට චෙක්පත ප්‍රදානය කිරීම.

01-August-2020

අද කෝටිපති බිහිකළ සුපිරි කෝටිපති ජයග්‍රාහකයාට චෙක්පත ප්‍රදානය කිරීම.

අද කෝටිපති 973 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල  - 6,80,31,450/- මුදල දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා වූ  කඩවත  ඩබ්.ජී.සංජීව මහතාට අදාළ චෙක්පත ප්‍රදානය කිරීම  2020.07.27 දින සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති ජගත් පී විජේවීර මහතා අතින් සිදුවිය.

Read More

විශේෂාංග ලිපි