සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

ශනිදා 3397 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල 4,48,86,402/- දිනාගත් ජයග්‍රාහකයා

25-November-2020

2020.10.10  දින පැවති ශනිදා 3397 වන වාරයේ සුපිරි ජයමල්ල 4,48,86,402/-ක මුදල දිනාගත්  ජයග්‍රාහකයා නාවලපිටිය එස්.ඒ.වීරරත්න මහතා.
‍ලොතරැයිපත අලෙවි කළේ නාවලපිටිය අලෙවි නියෝජිත ධර්මසේන විමලධර්ම මහතා.විශේෂාංග පුවත්