සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලය

පුවත්

උතුරු පළාත් "වාලම්පුරි" ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන

12-October-2022

වව්නියාවේ අලෙවි නියෝජිත ජාලය දිරිමත් කරමින් වාලම්පුරි ලොතරැයිය ජනගත කෙරේ....

සංවර්ධන ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපති අජිත් ගුණරත්න නාරගල මැතිතුමන්, සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි (විකුණුම්) සුනිල් ජයරත්න මහතා, සහකාර සාමාන්‍යාධිකාරි (විකුණුම්) චින්තක අයිලප්පෙරුම මහතා, කලාප කළමනාකරු අයි.ඩී.පී. කුමාරසිරි මහතා හා අලෙවි ප්‍රවර්ධන නිලධාරි කේ.ප්‍රදීපන් මහතාගේ සහභාගිත්වයෙන් වව්නියාවේ දී.විශේෂාංග පුවත්